Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD?

1101.2019

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W świetle ww. definicji, należy uznać, że w niektórych sytuacjach numer działki rodzinnej można uznać za daną osobową. Na jego podstawie można pośrednio określić tożsamość działkowca, czyli osoby, której dane dotyczą.

Jedną z podstawowych zasad RODO jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem. Zachodzi to wówczas, gdy zostaje spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków (art. 6 RODO):

1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

6) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 rozporządzenia).

Wywieszenie informacji o wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD na tablicach ogłoszeń trudno zakwalifikować do którejkolwiek z kategorii wymienionych w pkt. 2)-6).

Należy zatem uznać, że wywieszenie ww. danych jest dozwolone tylko na podstawie zgody działkowców, których informacje o wysokości opłat ogrodowych dotyczą. To samo dotyczy informacji o wysokości zadłużenia, czy też odczytów liczników na poszczególnych działkach ogrodowych. Dla celów dowodowych, zgoda działkowców na ww. działania zarządu ROD, powinna zostać wyrażona na piśmie.

MAP

Galeria