XVI posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1801.2019

W dniu 16 stycznia 2019 r. w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się XVI posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz 36 członków Okręgowej Rady uczestniczyli również Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku oraz Pan Czesław Smoczyński Członek Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD oraz Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

W obliczu dramatycznych zdarzeń, w których wyniku zmarł Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, uczestnicy narady uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

Głównymi tematami posiedzenia było:

● prawidłowe przeprowadzenie walnych zebrań ROD w roku 2019

● działania podejmowane przez Okręg Pomorski PZD mające na celu przeciwdziałanie likwidacji 76 ROD w Gdańsku

● podjęcie Stanowiska w sprawie sprzeciwu wobec zmian wprowadzonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”

● podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby delegatów z ROD na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku. ”

Po otwarciu posiedzenia przez Józefa Matwiesa Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, przyjęciu porządku posiedzenia, przystąpiono kolejno do jego realizacji.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Leonard Niewiński, Leonarda Półgęsek i Jarosław Parus.

Jednym z najważniejszych tematów były przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019, które omówił Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Szczególną uwagę zwrócił na Wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD, które stanowią niezbędną pomoc przy przeprowadzaniu Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych członków PZD w ROD odbywanych w roku 2019. Zaoferował, jako materiał pomocniczy dla przewodniczących walnych zebrań, scenariusz walnego zebrania i poinformował, że po zakończeniu posiedzenia Okręgowej Rady odbędzie się szkolenie dla osób obsługujących walne zebrania (konferencje) sprawozdawczo-wyborcze w Okręgu Pomorskim.

Prezes Matwies przekazał informacje o ustaleniach, które zapadły na naradzie Prezesów Okręgów, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie. Podczas narady podejmowano tematy dotyczące projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów lub też uchwalonych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto omawiano projektowane zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynikające z nich konsekwencje oraz tematy narad i szkoleń w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019.

Do wszystkich zarządów ROD w Okręgu Pomorskim PZD oraz działkowców został skierowany apel o aktywne działania poprzez m.in. składanie otrzymanego wniosku o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, stanowiącego podstawę tworzonych planów zagospodarowania przestrzennego. Wzór wniosku jest dostępny [(LINK].

Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w swoim wystąpieniu zaapelował o oddanie hołdu zmarłemu Prezydentowi Miasta Gdańska poprzez wywieszenie flag państwowych opasanych kirem w gdańskich ROD.

Uczestnicy posiedzenia uznali, że przedstawiciele Okręgu Pomorskiego powinni dokonać wpisu w księdze kondolencyjnej wyłożonej w Urzędzie Miasta Gdańska oraz wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Franciszek Potulski zrelacjonował przebieg spotkania z Prezydentem Adamowiczem, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 r., czyli na krótko przed tragicznymi wydarzeniami zamachu na życie Prezydenta. Efektem tych rozmów było zaplanowanie na dzień 22 stycznia 2019 r. spotkania w ramach Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych z udziałem sześciu Prezesów Kolegiów zarządów ROD w Gdańsku. Pan Potulski przekonywał, że rok 2019 będzie rokiem senioralnym w kontekście wyborów parlamentarnych, co wpisuje się w politykę senioralną w rodzinnych ogrodach działkowych.

W czasie poświęconym na sprawy różne Prezes Matwies poinformował, że Okręgowe Dni Działkowca odbędą się w połowie sierpnia 2019 roku w ROD „Zielony” w Gdyni. Prezes Zarządu ROD „Zielony” Pan Leszek Kucharek podziękował za zaproszenie do współorganizowania Okręgowych Dni Działkowca.

W dyskusji podczas posiedzenia udział wzięli m.in.: Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Mirosław Masiel, Andrzej Flis, Leonard Niewiński, Leszek Kucharek, Wiesław Dziwosz. Dyskutowano na temat pozwoleń wodno-prawnych i związanych z nimi obecnie problemami, nad treścią Stanowiska i listą adresatów, do których powinno zostać wysłane poza wskazanymi w jego treści. Przedstawiono propozycję przesłania do poszczególnych ROD informacji o osobach obsługujących walne zebrania i konieczność jej realizacji.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 94,8 % przyjęła uchwałę:

● Nr 51/XVI/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia klucza wyborczego delegatów Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku.

Okręgowa Rada Pomorska wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną PZD w Gdańsku jednogłośnie przyjęły Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec zmian wprowadzonych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

Prezes Okręgu poinformował, że zaraz po zakończeniu posiedzenia odbędzie się narada szkoleniowa dla osób obsługujących walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD w roku 2019.

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Stanisław Kasperek

Galeria

Do pobrania