Informacja o naradzie szkoleniowej dla osób obsługujących w roku 2019 walne zebrania (konferencje) sprawozdawczo-wyborcze w Okręgu Pomorskim

1801.2019

Informacja

o naradzie szkoleniowej dla osób obsługujących w roku 2019

walne zebrania (konferencje) sprawozdawczo-wyborcze w Okręgu Pomorskim

W dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sali szkoleniowej odbyła się narada szkoleniowa dla osób obsługujących w roku 2019 walne zebrania (konferencje) sprawozdawczo-wyborcze członków PZD w ROD.

W naradzie udział wzięli członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracownicy biura Okręgu.

Po krótkim wprowadzeniu w temat przez Prezesa Matwiesa oraz poinformowaniu o możliwości odbioru zaproszeń na walne zebrania, zanim prowadzenie szkolenia przejął Mieczysław Kamińskimi I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Honorowy Prezes Okręgu Pan Czesław Smoczyński zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie związane z walnymi zebraniami, a mianowicie: członkostwo w PZD, posiadanie altany zgodnie z przepisami, niezamieszkiwanie na terenie ROD i wywiązywanie się członka PZD z obowiązków w ROD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Pan Bogusław Dąbrowski zwrócił uwagę na rygorystyczne przestrzeganie postanowień § 60 Statutu PZD, tj. dotyczących zawiadomień o walnym zebraniu kierowanych do członków PZD w danym ROD. Stwierdził, że niedopełnienie tego obowiązku może skutkować powtarzaniem walnego zebrania.

Pan Kamiński przypomniał o przygotowaniu przez obsługujących sprawozdań z walnych zebrań, które jednocześnie stanowią pomoc w prawidłowym przebiegu zebrania.

Na naradzie omówiono przygotowane przez Jednostkę Krajową PZD Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania walnych zebrań oraz wzory niezbędnych dokumentów.

W ramach ożywionej dyskusji dotyczącej przede wszystkim wzoru uchwały w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych udział brali m.in.: Józef Pisarski, Andrzej Flis, Danuta Sompolińska, Jarosław Parus, Jan Dyjak, Tadeusz Rojek, Marcin Matyszkiewicz, Beata Milianowska, Mirosław Masiel, Jan Kowalski, Ryszard Gurtiaków, Stanisław Jaruzel. Uznano, że Zarządy ROD raczej nie będą korzystały z możliwości wynikającej z tej uchwały, gdyż może to być zagrożeniem dla finansów ROD.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr Beata Milianowska

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Józef Matwies

Galeria