Przygotowania do Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych ROD w roku 2019

3101.2019

W tym roku upływa kadencja organów naszego związku. Zarządy ogrodów, komisje rewizyjne i komisje problemowe zostaną ocenione przez działkowców. Zostaną wybrane nowe zarządy, komisje. Zarządy są w obowiązku w bardzo rzetelny i obiektywny sposób przekazać nie tylko osiągnięcia, ale i porażki. Powinni dowieść, że ich praca przyczyniła się do rozwoju ogrodów, dobrej współpracy z organami samorządowymi. Muszą uzasadnić przyczyny, które miały pozytywny lub negatywny wpływ, na jakość zadań, które zostały zawarte w planach pracy, preliminarzach, inwestycjach w okresie upływającej kadencji Związku.

Podczas posiedzenia Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gd, które odbyło się w dniu 23 stycznia br. omówiono sprawy związane z prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem zebrań. Szczegółowo omówiono między innymi Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w ROD w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r, członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Jan Kowalski i Andrzej Flis przekazali informacje z ostatnich posiedzeń Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku dot. powyższego zagadnienia.

Bogdan Grzela

Galeria