Informacja ze spotkania Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa Pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

0602.2019

W dniu 4 lutego 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa Pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Udział w nim brali przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska na czele z Dyrektor Biura, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedstawiciel nadzoru budowlanego oraz reprezentanci Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies, Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Beata Milianowska, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Franciszek Potulski oraz członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Łukasz Prażnowski.

Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji związanej z zagrożeniem ewentualnej likwidacji częściowej lub całkowitej 76 ROD na terenie Gdańska, wynikającej ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju dla miasta Gdańska.

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na fakt istnienia dokumentacji określającej listę ROD przewidzianych do likwidacji całkowitej i częściowej oraz wskazano fragment uzasadnienia uchwały Nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, w którym w części nazwanej Obszary problemowe wskazano, że relokacji będą wymagać ogrody działkowe o łącznej powierzchni ok. 536 ha, a funkcja ogrodów działkowych zostanie zachowana na obszarze 344 ha.

Przedstawiciele Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku zgłosili konkretne postulaty dotyczące określenia terminu realizacji Studium; w przypadku likwidacji ROD relokacje na obszarze odpowiadającym 100% obszaru przed likwidacją; uwzględnienie ROD, jako terenów zielonych w mieście, z przyznaniem im statusu terenów celu społecznego (publicznego); oraz traktowanie ROD, jako istotnego elementu polityki senioralnej.

Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska określiła, że Studium obejmuje okres 30 lat, a w najbliższych 10 latach nie ma żadnych planów likwidacji ROD. Przewiduje się, że po upływie 10 lat nastąpi weryfikacja obecnie obowiązującego Studium uchwalonego w roku 2018. Zwróciła uwagę, że Prezydent Miasta Gdańska w ramach przysługującego mu uprawnienia będzie również rewidował zapisy Studium, choćby ze względu na składane przez gdańskie ROD do Prezydenta, za pośrednictwem BRG, wnioski o zmianę uchwały w sprawie uchwalenia Studium. Wskazała również, że terminy te mogą ulec zmianie na skutek zmiany ustawodawstwa, czy też pojawienia się celów publicznych wynikających np. ze specustawy. Na to jednak organy samorządu terytorialnego nie mają wpływu. Zwróciła również uwagę na fakt, że w opracowaniu Studium brano pod uwagę głos stowarzyszeń ogrodowych działających poza organizacją PZD.

Prezes Okręgu Józef Matwies poza ogólnym nakreśleniem działania ROD, wskazał zalety ich funkcjonowania w wielkomiejskiej infrastrukturze oraz potrzebę dalszego działania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będących zielonymi płucami miasta.

Z-ca Prezydenta Piotr Grzelak zwrócił uwagę na potrzebę reaktywacji Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych. Uznał za zasadne i wręcz konieczne, aby spotkania zespołu odbywały się przynajmniej raz na kwartał; stwierdził, że w tej sprawie wyda stosowne polecenie.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej przedstawił zmiany w uchwale dotyczącej powołania Zespołu oraz w regulaminie działania zespołu, który stanowi załącznik do uchwały. Podczas spotkania słusznie zauważono, że nastąpiły pewne zaniedbania w jego działaniu.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Franciszek Potulski odniósł się również do rozmowy odbytej w dniu 10 stycznia 2019 r. ze śp. Prezydentem Pawłem Adamowiczem, z której wynikała propozycja uczestniczenia Radnych Miasta Gdańska w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych członków PZD w ROD w roku 2019. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, z obopólnym zrozumieniem problemów, z którymi borykają się gdańskie Rodzinne Ogrody Działkowe. Uznano, że takich spotkań w przyszłości należy odbywać więcej. Z-ca Prezydenta Piotr Grzelak poinformował, że najbliższe posiedzenie w ramach Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska Rodzinnych Ogrodów Działkowych będzie poświęcone problemom:

● zameldowania i zamieszkiwania w ROD,

● altan ponadnormatywnych,

● infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,

● gospodarki śmieciami w ROD.

Beata Milianowska

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Gdańsk, dnia 4 lutego 2019 r.

Galeria