KONKURSY!!! Zachęcamy ROD do wzięcia udziału

1802.2019

I. Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie realizację następujących zadań województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

  1. łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych;
  2. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej;
  3. wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych w tym kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację;
  4. upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów.

II. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie pomocy społecznej szczegółowo wymienione w punkcie I.

III. Oferty na realizację zadania publicznego należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu.  

IV. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

V. Ofertę w wersji papierowej, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej NIE OTWIERAĆ".

VI. Ofertę należy złożyć:

a)   elektronicznie w systemie Witkac.pl  - do 21 lutego 2019 r. do godz. 15.45

b)   w formie papierowej (w postaci wydruku z serwisu witkac.pl) wraz z wymaganymi załącznikami - do 22 lutego 2019 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będą traktowane jako brak złożenia oferty!

VII. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Załączniki:

1.    Uchwała
2.    Ogłoszenie konkursu, zał. nr 1 
3.    Wzór oferty, zał. nr 2
4.    Karta oceny

 

Galeria