Dziki niszczą działki w rodzinnych ogrodach działkowych

0103.2019

Poniżej zamieszczamy treść pism kierowanych do Prezydentów miast Gdańska, Gdyni i Sopot, do wiadomości Polskiego Związku Łowieckiego - Zarządu Okręgowego w Gdańsku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i zapewnienia porządku publicznego

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 Z licznych skarg, które obecnie wpływają od działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku wynika, że oprócz faktycznego i realnego zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających na działkach, dziki wyrządzają duże szkody w rodzinnych ogrodach działkowych, ponieważ buchtują, czyli ryją na każdym kawałku gruntu, na którym jest cokolwiek posadzone i zimuje w ziemi. Te nienależące do naturalnej fauny ROD zwierzęta wzbudzają strach wśród działkowców oraz wyrządzają wiele szkód w ogrodach działkowych. Choć ogrody działkowe ogrodzone są metalowymi konstrukcjami, to i tak nie stanowi to przeszkody dla dzików, które potrafią podkopać się pod murem lub siatką zabezpieczającą i wejść na teren działek, czyniąc spustoszenia.

 

Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, o czym stanowi art. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2176), w związku z czym ogrody działkowe należą do terenów zurbanizowanych. Jednak nikt z decydentów nie bierze pod uwagę, że w razie nieszczęścia odpowiedzialność gminy będzie nie tylko finansowa.

W związku z tym Okręgowy Zarząd Pomorski po raz kolejny zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o zajęcie się „dzikim” problemem jako organ właściwy w sprawie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, o czym stanowią przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.). W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 14, nakładający na gminę zadanie własne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

O tym, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie Prezydent Miasta Gdańska, poinformujemy działkowców na naszej stronie, niezależnie od tego przekażemy je do wiadomości wszystkim ogrodom działkowym Okręgu Pomorskiego.

 

Z poważaniem

Józef Matwies

Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

Gdańsk, dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

 

 

 

Galeria