Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

0103.2019

    

                                                                             Gdańsk, dnia 28.02.2019 r.

 

                                                           Szanowny Pan

                                                           Henryk Kowalczyk

                                                           Minister Środowiska

                                                           Warszawa

 Szanowny Panie Ministrze!

 Z Gdańska, miasta symbolu solidarnościowego ruchu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD społecznie wykonujący swój mandat, przedstawiają stanowisko w sprawie projektu nowelizacji „ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”.

W wyniku dokonanej analizy w/w projektu nowelizacji ustawy stwierdzamy, że proponowane rozwiązania zawarte w projekcie są w dalszym ciągu nie zgodne z oczekiwaniami działkowców, pełnoprawnymi Obywatelami naszego kraju.

Na początku września 2018 roku Jednostka Krajowa PZD po przeprowadzonych konsultacjach przekazała do Ministra Środowiska wiele uwag do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydawało się nam, że Ministerstwo Środowiska będzie w równej mierze traktowało wszystkie środowiska i grupy społeczne. Okazuje się, że nasze oczekiwania były płonne, bowiem jak inaczej odnieść się do nowych, proponowanych rozwiązań godzących w interesy działkowców, chociażby zawartych w art. 6k ust. 4a o treści: „Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania  odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.”.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wykluczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych z możliwości skorzystania z ww. zwolnienia jest ewidentnym naruszeniem zasady równości obywatela wobec prawa, wyrażonej w art.32 Konstytucji RP. Nie rozumiemy, dlaczego właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mają korzystać z ulgi w opłacie a działkowcy już nie, chociaż na swoich działkach również posiadają kompostowniki.

Propozycja Ministerstwa Środowiska wprowadzenia maksymalnej stawki opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD jest irracjonalna i nie możliwa do zaakceptowania, bowiem zapomniano precyzyjnie określić, jakiej pojemności worka lub pojemnika na śmieci ma ona dotyczyć. Brak takiego określenia pozwalać będzie gminom na przyjmowanie stawek w każdej i dowolnie ustalonej wysokości. Wprowadzono także zapis umożliwiający odbiór odpadów komunalnych w częstotliwości nie mniejszej niż raz na dwa tygodnie, co w wielu przypadkach doprowadzi to do wywozu pustych pojemników, za które ROD będą musiały płacić. Utrzymano również rozwiązanie, aby w przypadku niedopełnienia zadeklarowanego obowiązku selektywnego zbierania odpadów, firmy odbierające śmieci z terenu ROD traktował je, jako zmieszane, dla których stawka będzie 4 – krotnie wyższa niż za segregowane.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W pełni utożsamiamy się ze stanowiskami władz centralnych Polskiego Związku Działkowców przesyłanymi do Pana Ministra i kierujemy apel o wnikliwe dokonanie analizy proponowanych zmian w nowelizowanej ustawie pod kątem uwzględnienia postulatów kierowanych przez środowisko działkowców.

Projektowane zmiany powinny służyć ludziom stanowiąc przede wszystkim zachętę do selektywnego zbierania odpadów komunalnych a nie wprowadzać restrykcyjne rozwiązania.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, niestety w dzisiejszych czasach najszybszą i najpewniejszą, przesyłamy także do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP

oraz przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt,

- Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Józefa Matwiesa.

 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

 

Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący                      Bogusław Dąbrowski

I Z-ca Przewodniczącego       Elżbieta Senecka

Z-ca Przewodniczącego          Marianna Krawczyk

Sekretarz                                 Sabina Chinalska

Członkowie: Stefan Gross, Andrzej Jancz, Jadwiga Lewandowska, Piotr Mikituła, Łukasz Prażnowski, Jolanta Rutkowska i Jan Suprunowicz.