Budżet Obywatelski dla Gdańska – szansa dla rodzinnych ogrodów działkowych

1203.2019

Projekty można zgłaszać do 16 kwietnia 2019 r. Każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony dwa lata temu). Te same wymogi dotyczą głosowania na zgłoszone projekty, które odbędzie się w dniach 9-23 września 2019 r. Zgłoszeń projektów nie mogą dokonywać instytucje, podmioty prawne i organizacje społeczne. Nowe zasady projektu obywatelskiego w Gdańsku określają m.in.:

  • możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta,
  • ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym),
  • 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji,
  • możliwość zgłaszania projektów w 35 dzielnicy: Orunia Górna - Gdańsk Południe.

W Gdańsku do rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego pozostaje około 18,5 mln zł.

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2020 w Gdańsku:

1) 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów

2) 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów

3) do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania

4) 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie

5) do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania

W ogrodach działkowych potrzeb jest wiele. Najlepiej wiedzą o tym sami działkowcy i zarządy ROD. Aby ogrody działkowe mogły być ogrodami na miarę XXI wieku potrzebne są remonty i inwestycje. W wielu ogrodach brakuje nie tylko dróg dojazdowych czy odpowiedniej infrastruktury, ale przede wszystkim podstawowych przyłączy, jak woda, prąd czy kanalizacja.

Budżet obywatelski to pewna część budżetu każdego miasta, o wydatkowaniu którego mogą bezpośrednio decydować jego mieszkańcy. W ten sposób mogą oni wyrażać swoje zdanie i głosować na projekt, który w przekonaniu danego mieszkańca, powinien zostać zrealizowany z miejskiego budżetu.

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących tegorocznego budżetu obywatelskiego to:

● kwota przeznaczona na budżet obywatelski musi wynosić minimum 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu,

● wszystkie miasta na prawach powiatu muszą zgłaszać obowiązkowe projekty ogólnomiejskie,

● radni w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie mogą usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. Działkowcy, a zarazem przecież i mieszkańcy miast mogą wziąć sprawy we własne ręce i przy odrobinie wysiłku przekonać do swoich pomysłów innych obywateli miast i miasteczek.

Należy pamiętać, że wszystkie projekty realizowane z budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne.

Na dofinansowywanie działkowych propozycji z budżetu obywatelskiego pozwalają m.in. zapisy ustawy o ROD z dnia 13.12.2013, której: Art. 10 pkt. 1 określa, że: "Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD." Natomiast art. 17 pkt. 1 potwierdza, że: "stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku."

Zachęcamy wszystkie ogrody działkowe, by korzystały z tej formy dofinansowania z budżetów samorządowych, która jest jak najbardziej możliwa do osiągnięcia. W ten sposób ogrody mogą zyskać potrzebne środki finansowe na rozwój infrastruktury ROD. Budżety partycypacyjne są niemalże w każdym małym miasteczku i w każdej dużej aglomeracji. Wystarczy złożyć projekt i zmobilizować wszystkich działkowców ogrodu, ich rodziny i przyjaciół, by poparły dany projekt. Razem możemy więcej. Pokażmy to także w lokalnych głosowaniach na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie

oraz na stronie

BM

Galeria