Stanowisko ROD im. kmdr ppor. J. Grudzińskiego w Gdyni z dnia 14.03.2019 r. skierowane do Marszałka Senatu RP w sprawie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościamii

1503.2019

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW                             

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

skr. pocz. 26, 81-510 GDYNIA 10 ul. Al. Zwycięstwa 254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Gdynia, dnia 14.03.2019 r.

 

                                                                 Szanowny Pan

                                                                 Stanisław Karczewski

                                                                 Marszałek Senatu RP

                                                                 Warszawa

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Społeczność działkowa Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni wyraża zdecydowany sprzeciw odnoszący się do uchwalonych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia.

Zmiany te wprowadzają swoisty przywilej dla grupy właścicieli, współwłaścicieli czy też ich spadkobierców poprzez umożliwienie zwrotu nieruchomości będących terenami dzisiejszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Wynika z tego, że znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami nadmiernie chroni współwłaścicieli nieruchomości wywłaszczonych lub ich spadkobierców.

Niedopuszczalne jest również przyznanie, od dnia wejścia w życie ustawy, aż 3-letniego terminu na dochodzenie roszczeń przez osoby, co do których decyzje w sprawie wywłaszczenia doszły do skutku ponad 20 lat wstecz od wejścia w życie proponowanej ustawy.

Nikomu nie wolno tworzyć prawa, które w swych zapisach wprowadza niesprawiedliwość społeczną. Próbując naprawić błędy popełnione w przeszłości przez organy administracji państwowej nie wolno naruszać praw obecnych użytkowników.

Nie wolno także zapominać, że Trybunał Konstytucyjny zalecił wyważenie interesu prywatnego i interesu publicznego przy wprowadzaniu odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie.

Uważamy zatem, że ze względów społecznych zasadnym będzie skrócenie okresu, od daty wejścia w życie nowelizowanej ustawy, na zgłaszanie roszczeń przez osoby, którym Trybunał Konstytucyjny przyznał takie prawo do takiego samego wymiaru czasu, jaki zawarty jest w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Polscy działkowcy nie chcą być traktowani przez ustawodawcę w sposób szczególny, ale mają prawo być traktowani tak samo jak inni wymienieni w ustawie.

Społeczność działkowa naszego ROD zwraca się do Senatorów RP o wprowadzenie poprawek do uchwalonej przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględniających prawa wielomilionowej rzeszy działkowców, które to prawa kilkadziesiąt lat temu nabyli w dobrej wierze, zagospodarowując i inwestując w swoje działki.

Nasze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy także do:

- Wicemarszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza,

- Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Senatora Andrzeja Misiołka,

- Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Pana Senatora Piotra Zientarskiego

oraz przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Józefa Matwiesa.

 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

 

                 Przewodniczący                                              Prezes

       Komisji Rewizyjnej ROD                               Zarządu ROD

           Bogusław Dąbrowski                              Zdzisława Mucha

 

 

Galeria