XVII posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1503.2019

W dniu 14 marca 2019 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się XVII posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.

W posiedzeniu oprócz 29 członków Okręgowej Rady uczestniczyli również zaproszeni Goście:

- reprezentujący Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego Pan Piotr Gadzikowski członek Krajowego Zarządu PZD,

- Pan Czesław Smoczyński Członek Krajowego Zarządu PZD oraz Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

- Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku,

- Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku,

- Pani Marianna Krawczyk Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Głównymi tematami posiedzenia były:

 • sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady za 2018 rok,
 • sprawozdanie finansowe Okręgu Pomorskiego PZD za 2018 rok,
 • Otwarty Plan Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w 2019 roku,
 • preliminarz finansowy Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w 2019 roku,
 • ustalenie daty odbycia X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku,
 • kampania sprawozdawczo-wyborcza w ROD w roku 2019,
 • przygotowanie Okręgowych Dni Działkowca w roku 2019, które odbędą się w ROD „Zielony” w Gdyni w dniu 17.08.2019 r.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Leonard Niewiński, Leszek Kucharek i Jarosław Parus.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w dniach 20-22 lutego 2019 roku przeprowadziła kontrolę. Pan Bogusław Dąbrowski przedstawił:

 • protokół z badania bilansu i sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD na dzień 31 grudnia 2018 roku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie i zatwierdzenie rzeczowego bilansu i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
 • protokół z badania preliminarzy finansowych na 2019 rok sporządzonych przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD, stwierdzając, że preliminarze te zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Jednostki Krajowej PZD i kwalifikują się do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku,
 • ocenę działalności i planu pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dokonaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Gdańsku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o:

a) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,

b) przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu za 2018 rok.

Poinformował także, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zbadała realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w Okręgowym Zarządzie PZD zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z 6 grudnia 2018 roku i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości czy uchybień.

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła aktywność i zaangażowanie wszystkich członków Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD i pracowników biura OZP PZD.

Uzupełniając temat sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu PZD za 2018 rok oraz preliminarza finansowego na rok 2019 głos zabrała Główna Księgowa Janina Wrzask, która również udzielała odpowiedzi na zadawane pytania.

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies przekazał informacje związane z przygotowaniem do X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Okręgu Pomorskim.

Ożywiona dyskusja dotyczyła nowych zadań, które czekają Okręg Pomorski PZD w 2019 roku, w szczególności związanych z inwestycjami i remontami w ROD. Realizacja zadań inwestycyjnych stanowi często dla zarządów ROD duży problem. Pan Piotr Gadzikowski odnosząc się do przeprowadzanych inwestycji i remontów w ROD zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię związaną z wydawaniem pieniędzy społecznych. Stąd też Zarządy ROD powinny podchodzić do tego tematu bardzo poważnie i rozważnie, z zachowaniem przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i zgodnych z nimi przepisów związkowych. Ponadto wyjaśnił działanie Funduszu Amortyzacyjnego, który zostanie wprowadzony z dniem 1 stycznia 2020 r.

W dyskusji udział wzięli m.in.: Regina Zajkowska, Danuta Sompolińska, Helena Kostrowicka, Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Leonard Niewiński, Leszek Kucharek, Bogdan Grzela. Ponadto Czesław Smoczyński po raz kolejny zwrócił uwagę na najważniejsze sprawy podczas tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, a mianowicie na: członkostwo w PZD, posiadanie altany zgodnie z przepisami, niezamieszkiwanie na terenie ROD i wywiązywanie się członka PZD z obowiązków w ROD. Bogusław Dąbrowski przypomniał, że obowiązki członka PZD wykonuje się osobiście, a Jarosław Parus wskazał, że program DGCS umożliwia proste wygenerowanie listy członków PZD na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Leonard Niewiński przedstawił następujące projekty uchwał:

 • nr 52/XVII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego OP PZD w Gdańsku za rok 2018,
 • nr 53/XVII/2019 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2019,
 • nr 54/XVII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z realizacji Planu Pracy za rok 2018,
 • nr 55/XVII/2019 w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2019,
 • nr 56/XVII/2019 w sprawie zwołania X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku w dniu 14 września 2019 roku.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 76,32 % podjęła jednogłośnie wszystkie uchwały.

Pierwszy Wiceprezes Okręgu Mieczysław Kamiński przedstawił zebranym projekt Stanowiska Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjętej przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 roku.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies zwrócił się z apelem do uczestników narady o wysyłanie listów, apeli, stanowisk do Marszałka Senatu i Senatorów w tej sprawie. Także Piotr Gadzikowski członek Krajowego Zarządu PZD dał wyraźny wyraz siły w działaniach oddolnych działkowców i Zarządów ROD stwierdzając, że należy dążyć do tego, aby Polski Związek Działkowców był postrzegany jako partner społeczny w rozmowach z przedstawicielami władzy publicznej.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski przedstawił projekt Stanowiska Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawy „śmieciowej”. Zwrócił uwagę na niektóre zapisy niekorzystne dla ogrodów i działkowców w projekcie tej ustawy.

Okręgowa Rada Pomorska PZD przez aklamację przyjęła poniższe stanowiska:

- Stanowisko Okręgowej Rady Pomorskiej PZD z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami przyjętej przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 roku,

- Stanowisko Okręgowej Rady Pomorskiej PZD z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawy „śmieciowej”,

kierując je do Posłów na Sejm RP oraz Senatorów RP działających w odpowiednich komisjach sejmowych i senackich.

 

 

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Stanisław Kasperek

 

Galeria

Do pobrania