Jak wygląda procedura zamiany działek w innych ROD

1603.2019

Jak wygląda procedura zamiany działek w innych ROD?

W celu dokonania zamiany działek w innych ROD, działkowcy powinni podjąć następujące działania wynikające m.in. z art. 41 ustawy o ROD tj.: 

  • złożyć do zarządów ROD (właściwych ze względu na miejsce położenia działek) wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (wzór dostępny na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html). Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej,
  • poczekać na decyzje zarządów ROD. Decyzję o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki (lub odmowie) zarządy ROD powinny podjąć w formie uchwały (dwóch, odrębnych). Uchwały wraz z oświadczeniem (pismem) o zatwierdzeniu lub odmowie przeniesienia praw do działki, zarządy ROD powinny doręczyć obu stronom umowy (wzór uchwały i oświadczenia dostępne na: http://pzd.pl/wzory-dokumentow.html),
  • działkowcy tracą prawo do dotychczasowych działek w ROD, a nabywają je do nowych działek w ROD po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działek przez obydwa zarządy ROD (z dniem zatwierdzenia przez ostatni z zarządów ROD). W przypadku odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki chociażby przez jeden z zarządów ROD ww. zamiana działek nie dochodzi do skutku. Na odmowę zatwierdzenia przeniesienia praw do działki,  każda ze stron umowy może wystąpić do sądu z powództwem o uznanie takiej odmowy za bezzasadną,
  • działkowcy, którzy dokonali zamiany działek  powinni uiścić na rzecz ROD właściwych ze względu na położenie nowych działek, opłaty ogrodowe, o których mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu PZD, o ile nie zachodzą wyjątki określone w § 147 ust. 1 pkt 4 i 5 statutu PZD.  Dodatkowo powinni zapłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych, chyba że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią inaczej,
  • w wyniku zamiany działek w innych ROD, strony umowy nie tracą członkostwa w PZD. W związku z tym, nie muszą składać do zarządów ROD deklaracji członkowskiej. Jednakże, zarządy ROD, które dotychczas posiadały deklarację członkowską powinny ją przekazać do właściwych zarządów ROD – niezwłocznie po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki,
  • działkowcy, którzy dokonali zamiany działek nie muszą brać udziału w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców.

 

MAP

Galeria