Minister Środowiska odpowiedział na interpelację posła Paszyka w sprawie śmieci

3103.2019

W dniu 22.03.2019 r. Minister Środowiska udzielił odpowiedzi posłowi Krzysztofowi Paszykowi (PSL-UED) na jego interpelację nr 29860 w sprawie zmian dokonanych w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy, że poseł K. Paszyk, zadał Ministrowi Środowiska dwa pytania:

1. Dlaczego Ministerstwo Środowiska nie chce uwzględnić postulatów i uwag środowiska rodzinnych ogrodów działkowych w toku prac nad tzw. ustawą śmieciową?

2. Czy przewiduje Pan Minister podjęcie działań, by projekt ustawy o zmianie ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw uwzględnił postulaty podnoszone przez działkowców?

W odpowiedzi, Ministerstwo Środowiska  poinformowało, że:

1)    wprowadziło maksymalną wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD oraz dookreśliło, że maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie będzie mogła przekroczyć – 51,10 zł lub w przypadku worka o pojemności 120 litrów – nie mogła przekroczyć 15,98 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają być ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

2)    nie wyraziło zgody na objęcie działkowców zwolnieniem z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów. Uznało bowiem, że ww. zwolnienie ma być „proekologiczną zachętą dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, do podjęcia wysiłku w zakresie zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach”. W ROD są obowiązkowe kompostowniki. Wobec czego nie ma potrzeby nakłaniania działkowców do kompostowania tej części odpadów komunalnych. Poza tym, działkowcy mogą sami kontrolować wysokość opłaty za wywóz śmieci. Im bowiem więcej kompostują odpadów zielonych, tym mniejszą wytwarzają ilość śmieci i mniej za nie płacą.

3)    odnosząc się do kwestii narzucenia m.in. ROD częstotliwości odbioru odpadów (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie), MŚ wskazało, że ta częstotliwość odnosi się tylko śmieci niesegregowanych (zmieszanych) i jest podyktowana obowiązkiem utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia tych odpadów. Jednakże w przypadku wprowadzenia na terenie ROD jednolitego systemu segregacji odpadów częstotliwość ich odbioru może być rzadsza.

4)    W odniesieniu do naliczania dwukrotnie wyższej opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych w związku z niedopełnieniem obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, MŚ poinformowało, że obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich rodzajów nieruchomości, w związku z powyższym, niezasadne będzie wyłączenie z ww. obowiązku ROD.

W pełną treścią interpelacji poselskiej oraz odpowiedzią MŚ można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=29860.

 

MAP

Galeria