Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego

1004.2019

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zostały zamieszczone najistotniejsze założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego wypracowane w ramach Zespołu doradczego MIiR do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno – budowalnego i systemu planowania przestrzennego. (https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/wyniki-prac-zespolu-doradczego-do-spraw-reformy-procesu-inwestycyjno-budowlanego-i-systemu-planowania-przestrzennego/). Z powyższego materiału wynika, iż w Ministerstwie toczą się zaawansowane prace nad nową ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która – jak wynika z założeń – wprowadzi rewolucję w planowaniu przestrzennym. Jednocześnie z wypowiedzi Artura Sobonia – Sekretarza Stanu, wynika, iż na dniach powinien być gotowy projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionych założeń wynika, iż aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpione przez plan przeznaczenia. Będzie on jednak inaczej niż studium aktem prawa miejscowego, a więc będzie wiązał nie tylko gminy ale i mieszkańców, gdyż będzie zawierał przepisy powszechnie obowiązujące i mogące być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Plan przeznaczenia będzie tworzony dla terenu całego miasta i będzie prognozował realizację planu, terminy uchwalania planów zabudowy oraz oddziaływanie na środowisko. Będzie przestrzennym zobrazowaniem strategii rozwoju gminy i będzie stanowił podstawę do wszelkich przekształceń strukturalnych.

Z kolei plan zabudowy ma zastąpić obecnie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Będzie on tworzony dla terenów wyznaczonych w planach przeznaczenia i będzie podstawą do wydawania pozwolenia na budowę. W planie obowiązkowo będą ustalane m.in. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, czy granice obszarów lokalizacji terenów przestrzeni publicznej, społecznej i terenów zielonych.

Założenia przewidują także większy i faktyczny – a nie prowizoryczny, jak jest obecnie – udział społeczności lokalnej w tworzeniu nowych bądź zmiany planów przeznaczenia i planów zabudowy. 

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż zmiany w planowaniu przestrzennym są konieczne, gdyż wpłyną pozytywnie na system planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także wyeliminują chaotyczną zabudowę, która często prowadzi do pogorszenia warunków życia społeczności lokalnej. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż Polski Związek Działkowców jest jednym z największych stowarzyszeń ogólnopolskich w kraju, Krajowy Zarząd PZD wystąpił z pismem do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, celem zaproszenia Polskiego Związku Działkowców do konsultacji przedmiotowego projektu. Polski Związek Działkowców zrzesza 4 626 rodzinnych ogrodów działkowych zajmujących ponad 40 tys. ha ziemi. Na tych terenach urządzonych jest ponad 900 tysięcy działek użytkowanych przez ponad 1 mln członków PZD. Biorąc pod uwagę, iż w większości z działek korzystają całe rodziny, faktycznych użytkowników może być zatem nawet około 4 mln. Powyższe dane świadczą o tym, iż głos działkowców i struktur PZD winien być brany pod uwagę w sprawach ważnych dla społeczności, w szczególności, gdy zmiany legislacyjne dotyczą gruntów. Rodzinne ogrody działkowe pełnią we współczesnej Polsce wiele, bardzo istotnych zadań m.in. ekologicznych, edukacyjnych, kulturalnych i socjalnych. Ponadto, mają bardzo duży wpływ na poprawę środowiska w miastach, w szczególności w tych większych, które borykają się z coraz większym smogiem. ROD mają też długą tradycję w społeczeństwie polskim. Dlatego też głos działkowców, którzy stanowią około 10% społeczeństwa w Polsce winien być wysłuchany i wzięty pod uwagę przy tworzeniu nowej ustawy.

Z uwagi na powyższe, KZ PZD złożył Ministrowi deklarację gotowości zapoznania się z projektem, złożenia opinii bądź ewentualnych uwag, a także udziału w dyskusjach.

 

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Galeria