Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane

0606.2019

 

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2019 r.

 

STANOWISKO

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU POMORSKIEGO

ORAZ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W GDAŃSKU

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane

 Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wyrażają stanowisko, w którym dostrzegają potrzeby i oczekiwania społeczne płynące z zapisów projektu ustawy - Prawo budowlane, lecz nie zgadzają się z proponowanymi zmianami zakładającymi uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a przede wszystkim, co jest istotne dla ROD, uproszczenie postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do „starych” samowoli budowlanych (tzw. abolicja samowoli budowlanych). Dokonanie legalizacji obiektów wybudowanych samowolnie bez opłat legalizacyjnych, w tym również altan ponadnormatywnych bez zbadania zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania jest zjawiskiem niebezpiecznym dla istoty działalności ROD, gdyż może stać się dodatkową zachętą do zamieszkiwania na terenie ROD. Obecnie zarówno zarządy ROD, jak i Okręg Pomorski PZD podejmują działania, by niwelować zjawisko zamieszkiwania, lecz propozycje zmian ustawowych wytrącają te argumenty. Może to prowadzić do wypaczenia celu, dla którego funkcjonują ROD, gdyż istnieje ryzyko, że zamiast ROD rozwiną się osiedla mieszkaniowe. Zastanawiające jest, czy pod tym względem ustawodawca przewidział skutki proponowanych zmian.

Projekt ustawy – Prawo budowlane nie wyraża spójności z ustawodawstwem już obowiązującym, bowiem brak jest w proponowanych przepisach zastosowania procedury odwoławczej w postępowaniu administracyjnym, powodując ograniczenia dla prawidłowości jego przeprowadzenia.

Trudno zgodzić się z zapisami oceny skutków regulacji, z których wynika, że celem nowelizacji jest uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, czy usunięcie nadmiarowych obowiązków po stronie inwestora. Projektodawca posłużył się przykładem procedury uproszczonej dla starych samowoli budowlanych na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a tego typu kategoria nie może stanowić jednoznacznej podstawy dla ponadnormatywnych altan w ROD.

W pełni utożsamiamy się ze stanowiskiem Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców stwierdzającym konieczność dokonania korekty proponowanych przepisów projektu ustawy – Prawo budowlane.

Stwierdzamy ponadto, że występuje pilna potrzeba konsultacji społecznych w trakcie procesu legislacyjnego prowadzonych z Krajowym Zarządem PZD przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

 

Z upoważnienia

Członków Okręgowego Zarządu Pomorskiego

oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

 

 

                                                       Przewodniczący                                                                                  Prezes

                                        Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD                                                 Okręgu Pomorskiego PZD

                                               mgr Bogusław Dąbrowski                                                                     Józef Matwies

 

 

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy do:

- Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego,

- Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego

oraz przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Marii Fojt.

 

Galeria