XXIX posiedzenie Krajowej Rady PZD

2906.2019

 

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się  XXIX  posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Posiedzenie otworzył i prowadził Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD.  Spotkanie rozpoczęło się uczczeniem minutą ciszy pamięci Antoniego Dalaka, prezesa OZ w Elblągu, długoletniego i zasłużonego działacza, wielce oddanego ogrodom i związkowi.

Następnie Krajowa Rada PZD powołała Komisję Uchwał i Wniosków, której Przewodniczącym został Pan Tadeusz Jarzębak. Krajowa Rada PZD na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków przyjęła jednogłośnie 6 uchwał w sprawach objętych porządkiem posiedzenia. Zarejestrowała również Regulaminy Okręgowych  Rad Polskiego Związku Działkowców w okręgach: mazowieckiem, toruńsko-włocławskim, słupskim oraz Gorzowie Wielkopolskim i Częstochowie.

Krajowa Rada obradowała w oparciu o przyjęty porządek obrad, który obejmował poniższe tematy:

  • Sprawozdanie finansowe PZD za 2018 rok
  • Program oświatowy ROD
  • Funkcjonowanie ROD do 100 działek
  • Sytuacja PZD. Powołanie Komisji ds. nowelizacji Statutu PZD
  • Ocena walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 roku
  • Rejestracja regulaminów Okręgowych Rad PZD
  • Nadanie sztandaru rodzinnym ogrodom działkowym położonym na terenie działania Delegatury Rejonowej Zarządu Mazowieckiego PZD w Radomiu

Każdy z tematów został przedstawiony Krajowej Radzie szczegółowo i wnikliwie. Wszystkie  z zagadnień poruszanych podczas posiedzenia opierały się na danych opracowanych przez doświadczonych pracowników Krajowej Rady PZD, w oparciu o informacje przekazane przez okręgi.

Sprawozdanie finansowe PZD za 2018 rok

Pierwszym z omawianych tematów było sprawozdanie finansowe PZD za 2018 rok. W sprawozdaniu ujęto 4593 ogrody (60 ogrodów nie złożyło sprawozdań). Pani Barbara Korolczuk - skarbnik PZD poinformowała, że z przedstawionych danych wynika, iż polityka finansowa we wszystkich ogrodach była racjonalna, a środki wydawane w sposób przemyślany i oszczędny. Zwrócono jednak uwagę na to, że aż 916 ogrodów ma niedobory finansowe. Jednak ogólna sytuacja finansowa jest dobra, a zabezpieczenie finansowe jest zapewnione. Udało się to uzyskać dzięki odpowiedzialnemu podejściu do finansów i właściwemu nadzorowi na każdym etapie wydatkowania środków. Sprawozdanie finansowe PZD za 2018 rok zostało zbadane przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Jej przewodnicząca pani Maria Fojt omówiła działania Komisji. Z dokonanego przez Komisję badania wynika, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2018 roku oszczędną gospodarkę finansową.

 

Prezes Eugeniusz Kondracki zabierając głos w sprawie sytuacji finansowej PZD podkreślał potrzebę jeszcze głębszej analizy.

„Przedstawione sprawozdanie to bogate źródło informacji. Jednak do jeszcze efektywniejszego kształtowania finansów potrzebna jest komisja finansowa, która dokona dogłębnej analizy merytorycznej.  Jest wiele problemów, które czekają na rozwiązanie. Trzeba je dobrze zdiagnozować właśnie w oparciu o sprawozdanie finansowe. Zbliżamy się do Zjazdu i na nim przedstawimy nowy program działania” – powiedział prezes PZD.

 Program Oświatowy PZD

Założenia Otwartego Programu Oświatowego PZD przedstawił prezes Eugeniusz Kondracki, który podkreślał, że z przeprowadzonych analiz wynika, iż niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ROD jest wprowadzenie nowego programu oświatowego. Docieranie z wiedzą ogrodniczą, statutową, prawną, organizacyjną i finansową do wszystkich członków jest potrzebne i pilne. Podstawowym zadaniem programu jest dotarcie do działkowców, ponieważ ich wiedza na powyższe tematy jest ograniczona. Priorytetowym  punktem nowego programu oświatowego jest szkolenie nowych działkowców. Na to będzie kładziony główny nacisk. Ważna jest kadra szkoleniowa – dobór właściwych wykładowców, stosowanych metod kształcenia i pomocy naukowych. Należy zrobić wszystko, aby szkolenie było merytoryczne i ciekawe, tak aby stanowiło znaczącą wartość dla każdego działkowca.  Podczas dyskusji zastanawiano się nad wprowadzeniem obowiązkowego szkolenia w wersji podstawowej – ponieważ w tym wypadku w ogrodach są duże problemy z frekwencją działkowców. Podkreślano, że każdy działkowiec powinien znać przynajmniej podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania ROD i PZD. Jednak ważne jest  także to, aby działkowcy mieli znacznie szerszą wiedzę, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania działki w ROD. Głos w sprawie zabrał Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Edward Galus, wyrażając swoje poparcie dla idei wdrażania Programu. Zwrócił uwagę na to, że wiedza działkowców powinna być stale uzupełniana. Dodał również, że nasz klimat się zmienia, dlatego trzeba się do panujących warunków ciągle dostosowywać. Z kolei pan Zdzisław Śliwa – Wiceprezes PZD zaapelował o powołanie  komisji szkoleniowych w okręgach. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej kadry szkoleniowej,  programu merytorycznego i właściwego przygotowania szkoleń.

Funkcjonowanie ROD do 100 działek

Szczegółową analizę dotyczącą funkcjonowania małych ROD przedstawiła Agnieszka Rudawska, prawnik  z Wydziału Gospodarki Gruntami KR PZD. W PZD funkcjonują 1782 ogrody do 100 działek, stanowi to 38% wszystkich ogrodów w Polsce. Z dogłębnej  analizy dotyczącej funkcjonowania  małych ROD wynika, że duża część z nich nie jest w stanie prawidłowo wykonywać obowiązków nałożonych przez statut PZD z uwagi na niewystarczające środki oraz kadrę społeczną. Środki, które uzyskują na działalność statutową pozwalają jedynie na podstawową egzystencję. W związku ze swoją sytuacją nie są też partnerami dla samorządów, które niechętnie przyznają im swoje dotacje – argumentując odmowy tym, że ogrody mają służyć nie tylko działkowcom, ale i mieszkańcom. A w przypadku małych ROD w większości są to ogrody zamknięte, ze słabą infrastrukturą. Podstawowe problemy małych ROD to:  brak siedzib dla zarządów ROD lub ich zły stan techniczny, brak środków na Fundusz Oświatowy i Fundusz Rozwojowy. Bez tego wsparcia ogród nie ma szans na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Prezes sudeckiego OZ Henryk Malik odniósł się do kwestii funkcjonowania małych  ogrodów. Podkreślał, że mały ogród sam niewiele może i trzeba mu pomóc. Zaznaczył, że wielkim problem są kwestie związane z powoływaniem zarządów. Co ma znaczące przełożenie na funkcjonowanie i stan ogrodów.

Problem małych ROD  to jeden z ważniejszych problemów Związku. Podczas dyskusji podkreślano, że nie można dopuszczać do sytuacji w których małe ogrody są zaniedbane i zamiast przypominać zielone oazy, miejsca zachęcające do wypoczynku – przypominają slumsy.  Taki obraz nie sprzyja budowaniu dobrych relacji ze społeczeństwem, władzami samorządowymi i krajowymi.  W zaistniałej sytuacji należy myśleć długofalowo i przyszłościowo.  W związku z tym, że problem sytuacji małych ROD jest bardzo istotny i złożony, Krajowa Rada PZD skierowała ten temat pod obrady XIV Krajowego Zjazdu PZD.

Sytuacja PZD. Powołanie Komisji ds. nowelizacji Statutu PZD

Obecny statut PZD w niezmienionej wersji funkcjonuje od ponad 2 lat. Zasadniczo spełnia swoje zadania. Jednak w obliczu zmieniającej się sytuacji, pojawiających się problemów być może niektóre kwestie będą wymagały usankcjonowania  w statucie, a co za tym idzie niezbędna może okazać się nowelizacja niektórych jego przepisów. W związku z tym Krajowa Rada powołała Komisję ds. nowelizacji statutu. Głównym zadaniem Komisji jest wypracowanie propozycji zmian statutu PZD w celu dalszego usprawnienia funkcjonowania jednostek i organów Związku. Komisja dokona również oceny wniosków dotyczących statutu wniesionych w ramach konsultacji wewnątrzzwiązkowych i na ich podstawie wypracuje odpowiednie propozycje zmierzające do udoskonalenia statutu PZD.

Komisja swoje propozycje zmian przedstawi Krajowej Radzie i jeśli zostaną przyjęte – zostaną przedłożone Krajowemu Zjazdowi delegatów PZD.

W skład Komisji weszli:

Eugeniusz Kondracki – przewodniczący

Andrzej Kieszkowski – Piła

Barbara Korolczuk – Wrocław

Grzegorz Kurczuk – Lublin

Henryk Malik – Sudecki

Jan Radoła – Śląsk

Józef Romanowski – Szczecin

Zdzisław Śliwa – Poznań

Roman Żurkowski - Opole

 

Ocena walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 roku

Szczegółowe dane dotyczące walnych zebrań przygotowała i przedstawiła Anna Mioduszewska, prawnik z Wydziału Prezydialnego KR PZD. Według oceny okręgów walne zebranie w większości wypełniły swoje zadania statutowe. Osiągnięty został zasadniczy cel, jakim było powołanie organów ROD na kadencję oraz rozliczenie się ogrodowych organów ze swojej działalności za poprzedni rok oraz całą kadencję. Należy jednak podkreślić, że w zakończonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej 401 zebrań nie zostało obsłużonych, z czego aż  262 zebrań w Okręgu Mazowieckim. Brak obsłużenia ponad 50% ROD w Okręgu oznacza, że Okręg nie tylko źle przygotował i prowadził kampanię sprawozdawczo-wyborczą, ale nie ma aktualnej informacji nt. ich przebiegu, atmosfery jaka na nich panowała ani jakie postulaty do Jednostki Krajowej PZD działkowcy zgłaszali podczas zebrań, a działkowcy nie otrzymali pomocy i wsparcia ze strony Okręgu.

Głos w tej sprawie zabrał Zdzisław Śliwa, wiceprezes PZD. Podkreślał, że wytyczne które okręgi otrzymały od Krajowej Rady pomogły w zwoływaniu walnych zebrań. Dodał, również  że mimo pewnych niedociągnięć należy uznać, że walne zebrania wypełniły swoje statutowe obowiązki.   

Z kolei prezes Tadeusz Jarzębak wyraził głębokie zaniepokojenie faktem, że aż tyle ogrodów nie zdołało zwołać walnego zebrania. Co przekłada się na to, że PZD nie ma wiedzy na temat tego, co tak naprawdę  się w tych ogrodach dzieje i jaka panuje w nich sytuacja.

W sprawie walnych zebrań głos zabrał także wiceprezes PZD Stanisław Zawadka, który dostrzegł brak działania niektórych okręgów zgodnie z wytycznymi Krajowego Zarządu.  Zaapelował o  bardziej szczegółowe szkolenia dla prezesów i osób obsługujących walne zebrania.

Natomiast zabierając głos, prezes Izabela Ożegalska szerzej omówiła sytuację walnych zebrań w okręgu łódzkim.

Bartłomiej Kozera – prezes okręgu opolskiego,  zauważył iż postrzeganie zarządu ROD przez działkowców się zmieniło.  Obecnie traktują go jako zespół osób wynajętych do zarządzania ogrodem. Sprawy ogrodu niezbyt ich interesują. Stąd też tak małe zainteresowanie walnymi zebraniami. Trzeba zatem zrobić wszystko, aby ta sytuacja ulega znacznej poprawie.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki odniósł się do informacji  w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

„Zakończyliśmy kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Nie we wszystkich okręgach wyszliśmy z tarczą. Dlaczego jest tyle potknięć? Tych przyczyn należy szukać w nas, w strukturach. Nastąpiło dużo zmian w zarządach, w okręgowych radach. Trzeba zadbać o to, by wybierani zostali ludzie, którzy chcą pracować i działać. Związek musi być silniejszy niż dotychczas, skonsolidowany, połączony. Tylko wspólnie możemy coś zdziałać” – podsumował prezes Eugeniusz Kondracki.

 

Omawiając sprawy różne prezes PZD poruszył istotną kwestię dotyczącą ośrodków finansowo-księgowych. Obecnie korzystają z nich tylko 1263 ogrody. Funkcjonowanie tych ośrodków pozwala uniknąć wielu problemów, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo finansowo-księgowe oraz niższe koszty prowadzenia księgowości. Dla prawidłowego funkcjonowania ROD i PZD niezbędne jest, aby takie ośrodki obsługiwały każdy ogród. Powinny powstać do końca 2019 roku i 2020. Sprawa zostanie przedstawiona na Zjeździe Krajowym PZD.

Prezes Kondracki przypomniał także o programie DGCS i obowiązku jego stosowania. Dzięki programowi okręgowe rady i ROD mają dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji. Na następnym posiedzeniu Krajowej Rady zostanie podjęta uchwała o obowiązku stosowania tego programu.  Zakłada się również powołanie jednej osoby w każdym okręgu, która będzie odpowiednio przeszkolona z programu DGCS. I to właśnie ona swoja wiedzę będzie przekazywała członkom zarządu ROD. W ten sposób usprawni się współpraca między Krajową Radą a poszczególnymi ogrodami ROD.

 

Emilia Chmielińska

Galeria