KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Senat RP nowelizacji ustawy śmieciowej

1507.2019

W dniach 10 - 12 lipca 2019 r. miały miejsce w Senacie RP prace dotyczące ustawy o  zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 4 lipca 2019 r. została uchwalona przez Sejm RP.

W ramach tych prac, odbyły się posiedzenia komisji senackich tj. Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w których ROD i działkowców reprezentowali przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców – p. Izabela Ożegalska (sekretarz PZD) oraz p. Monika Pilzak (prawnik z Biura Prawnego PZD).

Prace w komisjach senackich były ożywione i emocjonalne. Wypowiadali się reprezentanci wielu środowisk, w tym strona samorządowa. Zgłaszane były różne postulaty, w tym dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, do których zaliczają się ROD. W szczególności, zaproponowano wprowadzenie dla nieruchomości niezamieszkałych obowiązku przystąpienia do gminnego systemu wywozu odpadów, gdy gmina/miasto podejmie uchwałę w tej sprawie. Domagano się również podwyższenia do trzykrotności maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów z takich nieruchomości. Poprawki w tym zakresie zgłaszali przedstawiciele samorządów, a popierała senator – Jadwiga Rotnicka (PO-KO). Ostatecznie poprawki te nie zostały przyjęte.

Uzyskała poparcie tylko poprawka zakładająca, że w przypadku niesegregowania odpadów na nieruchomościach zamieszkałych oraz niezamieszkałych, wysokość „karnej” opłaty za wywóz śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. W praktyce będzie to oznaczało, że w przypadku nie przestrzegania przez działkowców obowiązku segregacji śmieci, organ wykonawczy miasta/gminy będzie nakładał na ROD opłatę za wywóz odpadów w wysokości co najmniej dwukrotności, a co najwyżej czterokrotności stawki opłaty uchwalonej przez radę gminy/miasta, a nie maksymalnej wynikającej z ustawy „śmieciowej”.

Z uwagi na zgłoszone przez Senat RP poprawki, nowelizacja ustawy „śmieciowej” będzie z powrotem procedowana przez Sejm RP. O podjętej przez Sejm RP decyzji oraz ostatecznie przyjętych zmianach, poinformujemy ROD i działkowców odrębnym komunikatem.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r.

Galeria