ROD im. "Grażyny" w Gdańsku-Oliwie powiadomienie o wynikach przetargu

0109.2019

POWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU na BUDOWĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W DZIAŁCE NR 201/2 OBR. 14

ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W GDAŃSKU

DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO GRAŻYNY W GDAŃSKU-OLIWIE.

 Nr postępowania: ROD_Grażyny/PZP/1/2019

 

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Grażyny w Gdańsku przy ul. Piastowskiej b/n, w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na budowie instalacji wodociągowej w działce nr 201/2 obr. 14, zasilającej w wodę teren 27 działek w PZD ROD Grażyny przy ul. Piastowskiej w Gdańsku-Oliwie, w świetle kryteriów zawartych w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cena, okres gwarancji, termin wykonania zadania) za najkorzystniejszą ofertę komisja przetargowa uznała ofertę nr 1 złożoną przez INSTALATORSTWO – USŁUGI GAZ – CO MIROSŁAW ŁUBIARZ z siedzibą w Kłodawie 83-035, ul. Szkolna 11, 

oferującą:

  1. a) łączną cenę brutto w kwocie 60 022,00 zł
  2. b) okres gwarancji 36 miesięcy
  3. c) termin wykonania zadania 30-09-2019

 

Otrzymane punkty: 95 pkt.

 

Do pobrania:

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Protokół z posiedzenia komisji przetargowej
  3. Powiadomienie o wynikach przetargu

Do pobrania