Uchwała w sprawie uchwalenia Studium Miasta Gdańska w NSA

2809.2019

Uchwałą nr LI/1506/18 Rada Miasta Gdańska przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, z którego wynika m.in. zmiana przeznaczenia części lub całości 76 ROD. Dla tego obszaru przewidziano funkcje mieszkaniowo-usługowe, portowo – przemysłowe i terenów publicznych.

Mimo, iż studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie aktem prawa wewnętrznego, to jednak wiąże Radę Miasta przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem dokonanie modyfikacji dotychczasowego, faktycznego przeznaczenia użytkowanej przez działkowców nieruchomości nie tylko narusza interes prawny PZD, ale i w przyszłości doprowadzi do likwidacji ROD. Z uwagi na powyższe, PZD Okręg Pomorski w Gdańsku złożył skargę na uchwałę Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Okręg Pomorski PZD wskazał szereg naruszeń, jakie wywołuje pozostawienie studium w obecnym kształcie. W szczególności wskazał, że jeśli Rada Miasta uchwali miejscowy plan zgodny ze studium, spowoduje to likwidację ROD. Ponadto, działkowcami są nie tylko rodziny z dziećmi, ale i osoby starsze, dla których kontakt z naturą umożliwia aktywne spędzanie czasu, rekreacje i wypoczynek. Zabudowanie tych terenów odbierze tym ludziom niekiedy sens dalszego, zdrowego życia.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Gdańska wniosła o jej oddalenie, wskazując, iż samo uchwalenie studium nie powoduje jeszcze żadnej zmiany, a jedynie ją umożliwia. Jednocześnie wskazała, iż organ działa w trosce o dobro mieszkańców, bierze pod uwagę ich wnioski, jak i potencjalnych organizatorów nowych inwestycji. Brak zachowania ogrodów na obecnych terenach wiąże się z polityką miasta, która przejawia się w zwiększaniu możliwości zabudowy na terenach dobrze obsłużonych środkami transportu publicznego, zwiększaniem oferty usług oraz wyposażonych w infrastrukturę techniczną.

Niestety wyrok WSA w Gdańsku, nie jest korzystny dla gdańskich ogrodów, ale nie jest ostateczny. PZD Okręg Pomorski w Gdańsku złożył od niego skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dlatego też w dalszym ciągu jest nadzieja na pozytywne rozstrzygniecie w sprawie.

AR 

Galeria