Spotkanie z delegatami na XIV Krajowy Zjazd PZD w Warszawie

0210.2019

We wtorek, 1 października w Warszawie odbyło się spotkanie przedzjazdowe z delegatami wybranymi przez swoje okręgi na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W spotkaniu uczestniczyli delegaci z 8 okręgów: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, toruńsko-włocławskiego, małopolskiego, Lublina, Elbląga, Słupska i Koszalina. Obradom przewodniczył Eugeniusz Kondracki – prezes Polskiego Związku Działkowców. Obecni byli również Bogusław Dąbrowski – zastępca przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej, Piotr Gadzikowski – członek Krajowego Zarządu PZD oraz mecenas Bartłomiej Piech – dyrektor Biura Prawnego PZD i mecenas Tomasz Terlecki z Biura Prawnego PZD, a także pracownicy jednostki krajowej.

                           

Na początku spotkania prezes PZD Eugeniusz Kondracki przywitał serdecznie wszystkich delegatów dziękując za przybycie. Następnie przedstawił zebranym szczegółowe informacje na temat przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się 18 października w Warszawie. Prezes PZD w swoim wystąpieniu mówił o porządku obrad Zjazdu, przebiegu wyborów do Krajowej Rady PZD, jak i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Prezes Eugeniusz Kondracki, poinformował, że składy Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD zostaną zaproponowane zgodnie z maksymalnymi limitami wynikającymi ze statutu PZD. W kwestii wyborów członków Krajowej Rady, prezes PZD podkreślił, że wszyscy delegaci powinni mieć na względzie to, aby w Krajowej Radzie zachowana została pełna reprezentatywność okręgów tj. aby każdy, nawet najmniejszy okręg miał swojego przedstawiciela w Krajowej Radzie. Praca w organach jest bardzo wymagająca, a reprezentatywność okręgów pozwoli na rzetelne wykonywanie decyzji organów krajowych oraz zachowanie dobrej współpracy z jednostkami terenowymi.

                           

Po wystąpieniu prezesa Kondrackiego kilku z obecnych delegatów przedstawiło swoje pytania dotyczące Krajowego Zjazdu. Zygmunt Wójcik (Elbląg) poprosił o wyjaśnienie kwestii tego, który z dwóch przewodniczących zjazdu jest ważniejszy. W odpowiedzi poinformowano, że przewodniczący mają równorzędne uprawnienia i żaden z nich nie jest ważniejszy, a ich podpisy są równorzędne i każdy ma prawo w równym stopniu do podpisywania dokumentów. Z kolei Grzegorz Kurczuk (Lublin) zaapelował o zawarcie niepisanego paktu, zgodnie z propozycją prezesa Kondrackiego, o zachowaniu pełnej reprezentatywności okręgów, co zapewni sprawne funkcjonowanie Związku w nadchodzącej kadencji. Następnie głos zabrał Leonard Niewiński (Pomorski), który stwierdził że przewidywany czas na wypowiedzi delegatów podczas zjazdu – 7 minut, jest za długi i może mieć wpływ na sprawność przeprowadzenia zjazdu, dlatego też zwrócił się o rozważenie propozycji obniżenia czasu wypowiedzi do 5 minut.

Eugeniusz Kondracki zapoznał także delegatów z projektami stanowisk XIV Krajowego Zjazdu. Przedstawił również sprawozdanie z działalności Krajowej Rady za mijającą kadencję 2015 – 2019, najważniejsze wydarzenia w kończącej się kadencji Krajowej Rady PZD,  a także przypomniał o 7 najważniejszych programach, jakie w mijającej kadencji przygotował i uchwalił PZD.

„Mijająca kadencja zaczęła się po uchwaleniu nowej ustawy o ROD i to wyznaczyło wszystkie działania Krajowej Rady oraz pozostałych organów Związku. Na początku najważniejsze było opracowanie i uchwalenie nowego statutu, co sie stało w 2015 roku. W tej kadencji spotkaliśmy się też z wieloma atakami na Związek i Ogrody, chociażby ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki intensywnej pracy udało nam się te ataki, jak i płynące z nich zagrożenia odeprzeć. Przeprowadzono powszechny przegląd zagospodarowania ogrodów. To było bardzo potrzebne. Zagospodarowanie ogrodów to najważniejszy argument w obronie działek. Nasze tereny są bardzo atrakcyjne i stanowią łakomy kąsek dla deweloperów. Dlatego musimy być bardzo czujni, jeśli chodzi o opracowania studium i planów zagospodarowania. Musimy dążyć i dbać o dobrą relację i współpracę z samorządami, bo od wielu z nich otrzymujemy znaczące wsparcie  tak istotne dla dalszego istnienia i rozwoju ogrodów” – powiedział Eugeniusz Kondracki.

                

Podczas konferencji dyskutowano także o liczebności organów PZD w nowej kadencji, jak i o propozycjach liczebności składów osobowych komisji zjazdowych: mandatowej, wyborczej i uchwał i wniosków.

Z projektem regulaminu obrad XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD szczegółowo zapoznał zebranych dyrektor Biura Prawnego PZD – Bartłomiej Piech.

Dyrektor Biura Prawnego PZD przedstawił delegatom również działania legislacyjne, jakie PZD podejmował w mijającej właśnie kadencji. Związek uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących 10 ustaw. Jednymi z istotnych były: nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwalona 19 lipca br.  tzw. ustawa śmieciowa. W tej ostatniej, dzięki działaniom PZD udało się wypracować korzystne dla działkowców i ogrodów rozwiązania. Szczegółowo działania i efekty prac nad ustawą śmieciową omówiła Monika Pilzak z biura prawnego jednostki krajowej.

Następnie mecenas Tomasz Terlecki przedstawił zgromadzonym zagadnienia dotyczące nowelizacji statutu PZD. Omówił szereg jego zagadnień, a także potrzeb wprowadzenia zmian – które jednak muszą najpierw zostać poddane szczegółowej analizie prawnej. Zmianami i nowelizacją statutu zajmie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który zaplanowano w przyszłym roku.

Na zakończenie spotkania prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim delegatom za pracę na rzecz ogrodów i działkowców, jednocześnie życząc owocnych obrad podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

 E.Ch.

Galeria