KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD ws. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

0510.2019

KZ PZD przypomina, że 1 października 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT (Dz.U. poz. 1935). Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

- zmniejszenia stawki podatku dla dochodów z I progu podatkowego z 18% do 17%,

- zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na 250 zł; dla osób dojeżdżających na 300 zł,

- zmiany kwoty zmniejszającej podatek z 548,30 zł na 525,12 zł,

- wprowadzenia rozwiązań przejściowych, obowiązujących w ostatnich 3 miesiącach 2019 r. i przy sporządzaniu rocznych sprawozdań podatkowych za 2019 r.

Uwaga! Nową stawkę podatku (17%) należy stosować dokonując potrąceń na podatek należny od wynagrodzeń wypłacanych od 1 października 2019 r. Jednak do obliczenia podatku za cały 2019 r. stosowana będzie specjalna stawka - 17,75%.

Nowa stawka podatku (17%) obejmie zatem dochody (mieszczące się w tzw. I progu podatkowym) dopiero w 2020 r.

Obniżka podatków następuje w trakcie roku podatkowego 2019, po upływie ¾ tego roku. Stąd w 2019 r. ustawodawca zastosował „proporcjonalną” obniżkę podatku. Skutkuje to tym, że sporządzając roczne sprawozdanie podatkowe za 2019 r., koniecznym będzie zastosowanie specjalnej stawki podatku - 17,75 % (art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę o PIT).

Zmieniona stawka obejmie dochody mieszczące się w tzw. I progu podatkowym (do 85.528 zł rocznie). Dochody wyższe, w części przekraczającej ten próg, obciążone są, tak jak dotychczas, podatkiem w wysokości 32 %.

Analogiczny problem zaistnieje w przypadku kosztów uzyskania przychodów w 2019 r.  W ostatnich 3 miesiącach 2019 r. stosowana będzie nowa, podwyższona do 250 zł stawka kosztów (dla osób dojeżdżających 300 zł). W konsekwencji przy obliczaniu kosztów w rocznym sprawozdaniu, za pierwsze 9 miesięcy stosowana będzie stawka dotychczasowa, a za ostatnie 3 miesiące nowa.

Zatem roczny limit kosztów uzyskania przychodów w 2019 r. wyniesie: „podstawowy” 1751,25 zł (dla osób dojeżdżających 2151,54 zł). W przypadku osób uzyskujących równocześnie przychody z tytułu więcej niż jednego stosunku (tzw. wieloetatowcy) będzie to 2626,54 zł (dojeżdżający 3226,92 zł).

Pełne zastosowanie nowych limitów kosztów uzyskania przychodów nastąpi w 2020 r. Wówczas roczny limit wyniesie: „podstawowy” 3000zł (250 zł x 12 miesięcy), dla dojeżdżających 3600zł (300 zł x 12), wieloetatowcy 4500 zł, dojeżdżający  wieloetatowcy 5400 zł.

Zmiana stawki podatkowej skutkuje zmianą tzw. kwoty zmniejszającej podatek. Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach 2019 r. wyniesie ona 525,12 zł, zaś za cały 2019 r. będzie to 1420 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (dla wyższych dochodów dotychczasowy mechanizm w tym zakresie, będzie stosowany odpowiednio przy uwzględnieniu zmienionej kwoty – art. 5 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o PIT).

Krajowy Zarząd PZD        

Tekst ustawy zmieniającej ustawę o PIT

(link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001835/T/D20191835L.pdf

Galeria