STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców

2110.2019

 

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako najwyższy organ Związku jest wyłącznie umocowany do zmiany Statutu, będącego najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie naszej organizacji.  Zawiera bowiem fundamentalne postanowienia dotyczące zasad działania całego Związku oraz jego poszczególnych jednostek, kompetencje organów PZD, a także prawa i obowiązki członków Związku. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obowiązujący Statut jest pozytywnie oceniany jako dokument należycie regulujący powyższe kwestie, a także odpowiadający wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Jednocześnie Krajowy Zjazd Delegatów podkreśla, że kilkuletni okres obowiązywania Statutu dostarczył wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym dokumencie. Coraz to nowsze problemy stojące przed ogrodami i całym Związkiem często wymagają dostosowania zapisów statutowych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować naszej organizacji. Na te problemy zwracają uwagę struktury Związku, a zwłaszcza zarządy ROD. Ponadto podczas wielu okręgowych zjazdów delegatów wskazywano na szereg spraw wymagających odpowiednich zmian statutowych. Temat ten jest zatem niezwykle ważny i wymaga odpowiedniej reakcji ze strony właściwych władz Związku, a w szczególności najwyższego organu PZD.

Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że zmiana Statutu jest jedną z najważniejszych kwestii w działalności całego Związku. Dlatego też konieczne jest kompleksowe i całościowe podejście do tego tematu. Istnieje potrzeba dostosowania treści Statutu do wyzwań stojących przed poszczególnymi organami Związku. Wymaga to jednak przeprowadzenie rzetelnego rozpoznania jak największej ilości problemów oraz dokonanie oceny, czy właściwą odpowiedzią będą zmiany statutowe. W tym celu konieczna jest szeroka dyskusja wewnątrzzwiązkowa z udziałem jak najszerszego grona członków Związku.

Krajowy Zjazd Delegatów z zadowoleniem przyjmuje, że taka dyskusja już się toczy w naszym Związku. Krajowa Rada bowiem nie zwlekała z rozpoczęciem prac nad Statutem, podejmując w tym zakresie prace zmierzające do określenia zakresu zmian. W tym celu rozpoczęto konsultacje wewnątrzzwiązkowe. Jednocześnie Krajowa Rada powołała specjalną Komisję ds. Nowelizacji Statutu, która została zobowiązana do oceny wniosków dotyczących statutu wniesionych w ramach konsultacji i na ich podstawie wypracowanie odpowiednich propozycji. Konsultacje te dowiodły, że zainteresowanie sprawą Statutu PZD jest duże wśród struktur i członków PZD. Świadczy o tym wiele wniosków i propozycji, które nie mogły być rozpatrzone ze względu na niewystarczającą ilość czasu. Z tego względu należy tę niezwykle ważną dyskusję kontynuować, aby wypracować kompleksowe i skuteczne rozwiązania statutowe.

Krajowy Zjazd Delegatów przypomina również, że proponowane zmiany muszą nie tylko odpowiadać wymogom ustawy o ROD i Prawa o stowarzyszeniach, ale również muszą być w pełni zgodne z całym obowiązującym prawem w Polsce. Podlega to weryfikacji sądowej w ramach procedury o rejestracji zmiany Statutu, stanowiącej warunek wejścia tych zmian w życie. Oznacza to, że związkowa debata na kształtem przyszłego Statutu nie może ograniczać się jedynie do aspektów ścisłe funkcjonalnych, ale musi również uwzględniać kwestie pewnych obostrzeń prawnych wyznaczających możliwy zakres zmian statutowych.    

Powyższe okoliczności sprawiają, że z obiektywnych względów zmiana Statutu PZD nie może być rozstrzygnięta podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Waga tej sprawy wymaga bowiem wyczerpania dyskusji związkowej oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań, spełniających oczekiwania działkowców i struktur PZD, a także – odpowiadających wymogom prawa powszechnie obowiązującego. Tak przygotowane zmiany statutowe powinny być głównym tematem kolejnego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zwołanego w trakcie rozpoczynającej się kadencji.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zjazd Delegatów PZD wyraża przekonanie, że prace nad Statutem będą prowadzone w sposób sprawny, aby jak najszybciej wypracowano projekt zmian, który będzie adekwatną odpowiedzią na wiele wyzwań i problemów stojących przed ogrodami i całym Związkiem. Pozwoli to na stworzenie mechanizmów zapewniających jeszcze lepsze działania organów Związku, szczebla ogrodowego, okręgowego i krajowego, a przede wszystkim zapewnią dobre warunki dla indywidualnych działkowców i ich rodzin. 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

Galeria