STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie znaczenia organów Związku w służbie działkowców

2110.2019

 

Rodzinne ogrody działkowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Polskiego Związku Działkowców, zrzeszającego ponad milion członków i tworzących społeczność działkowców. Poprzez kontynuowanie tradycji ogrodnictwa, działkowcy i ROD przywracają społeczeństwu idę ogrodnictwa oraz realizują zadania  określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz Statucie PZD. Prawidłowe funkcjonowanie ogrodów działkowych oraz służba działkowcom zależy przede wszystkim od prawidłowego i godnego wypełniania przez organy Polskiego Związku Działkowców funkcji, których zasady i tryb działania określa przede wszystkim Statut PZD, Regulamin ROD oraz uchwały organów nadrzędnych PZD.

Wszystkie organy PZD poza walnym zebraniem pochodzą z wyborów, a członkowie zwyczajni PZD mają statutowo zagwarantowane czynne i bierne prawo wyborcze, co oznacza że mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów Związku. Struktura organów Związku odzwierciedla obowiązujące w PZD zasady demokracji oraz gwarantuje działkowcom stowarzyszonym w PZD bezpośredni wpływ na ich skład osobowy, począwszy od organów w rodzinnych ogrodach działkowych a skończywszy na jednostce krajowej. Struktura organów Związku, gwarantuje realizację celów i zadań jakie spoczywają na Polskim Związku Działkowców oraz zapewnia członkom PZD bezpośrednie uczestniczenie w zarządzaniu Związkiem.

Jednostki terenowe pełnią ważną funkcję, realizując cele i zadania Związku na szczeblu lokalnym. Jednostki terenowe organów Związku kształtują wizerunek PZD w małych i dużych miastach, gminach i powiatach, są łącznikiem Krajowej Rady PZD ze społeczeństwem w całym kraju. Krajowa Rada PZD zgodnie ze Statutem PZD reprezentuje interesy i działa na rzecz wszystkich członków PZD oraz ROD m.in. przed organem nadzoru nad stowarzyszeniem oraz przed centralnymi organami władzy państwowej.

Najważniejsze dla przyszłości PZD są sprawne organy w ROD, to w ogrodach dzieją się sprawy najważniejsze dla Związku, bowiem to w ogrodach funkcjonują działkowcy, którzy stanowią o istnieniu PZD i są jego fundamentem.

Najwyższym organem samorządu w ROD jest walne zebranie członków PZD w ROD, na którym działkowcy, działając osobiście podejmują najważniejsze dla funkcjonowania ROD decyzje, w tym dotyczące wyborów organów w ROD. Walne zebranie wybiera zarząd i komisję rewizyjną ROD, które działają w imieniu i na rzecz działkowców. Raz na cztery lata wybierają również spośród siebie delegatów na okręgowe zjazdy delegatów PZD, na których wybierane są okręgowe organy Związku.

Działkowcy poprzez osobiste uczestnictwo w walnym zebraniu bezpośrednio wyznaczają zadania dla organów ogrodowych, a następnie rozliczają je z ich realizacji i kwitują poprzez udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium z wykonywanych obowiązków na koniec kadencji. Prawidłowo działające organy ROD są gwarancją ochrony interesów działkowców i całego Związku. 

Zarząd ROD jest organem realizującym zadania PZD w ogrodzie. Jest organem kolegialnym, którego członkowie pełnią określone funkcje i wykonują przydzielone zadania. Zarząd ROD odpowiada za funkcjonowanie i stan zagospodarowania ROD i działek. Zarząd ROD w imieniu PZD zarządza infrastrukturą ogrodu i całym majątkiem PZD znajdującym się na terenie ROD. Reprezentuje ogród i działkowców wobec podmiotów zewnętrznych oraz władz lokalnych. Poprzez utrzymywanie kontaktów z lokalnymi władzami oraz lokalną społecznością kształtuje postrzeganie działkowców i Związku w kraju. Zarząd ROD odpowiada za przestrzeganie zasad i praw obowiązujących w PZD, a także stoi na straży przestrzegania zasad współżycia społecznego i stosunków dobrosąsiedzkich. Dla realizacji swoich zadań i funkcji, niezbędnym jest, aby członkowie Zarządu ROD odznaczali się nie tylko wysoką kulturą osobistą, ale również wiedzą i znajomością przepisów obowiązujących w PZD: ustawy o ROD, Statutu PZD, a także Regulaminu ROD oraz uchwał walnego zebrania.

Komisja rewizyjna ROD jest organem kontrolnym, który w imieniu działkowców przeprowadza kontrolę i ocenę działalności zarządu ROD w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz prawem wewnętrznym PZD. Komisja rewizyjna ROD czuwa również nad działalności finansową ogrodu i właściwym gospodarowaniem przez zarząd funduszami pochodzącymi z wpłat działkowców.

Organy PZD w okręgu: Okręgowa Rada i Zarząd oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna sprawują nadzór nad organami ROD, działają na rzecz i w interesie członków PZD w obszarze okręgu. Winny być również dla organów  ROD wsparciem i zapewniać im m.in. dostęp do wiedzy, szkoleń oraz być pośrednikiem w przekazywaniu najważniejszych z punktu widzenia działkowców i ROD informacji. Członkowie organów okręgowych pamiętać muszą, że wywodzą się z ogrodów, wykonują swój mandat w imieniu i na rzecz działkowców i ważne jest, aby w swoich codziennych działaniach kierowali się słusznym interesem działkowców i ogrodów. 

Krajowa Rada PZD jest reprezentantem i gwarantem jedności PZD. Krajowa Rada PZD, która jest najwyższym organem PZD między Krajowymi Zjazdami Delegatów, wyznacza kierunki polityki PZD w istotnych dla Związku sprawach, określa kierunki rozwoju Związku i zajmuje w imieniu PZD stanowiska w sprawach ważnych dla ogrodnictwa i działkowców. Krajowa Rada i Krajowy Zarząd PZD podejmują wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu ochronę interesów działkowców i kontynuowanie tradycji ogrodnictwa w Rzeczpospolitej Polskiej. Zaangażowanie w obronę interesów działkowców jest źródłem zaangażowania Krajowej Rady PZD w prace legislacyjne, które często prowadzone są bez udziału i wiedzy społeczności działkowców i realnie zagrażają istnieniu ogrodów.   

Tylko dobrze funkcjonujące organy Związku mogą przyczynić się do rozwoju ogrodów dla wspólnego dobra całej społeczności działkowców i ich rodzin, lokalnych mieszkańców, ale również obronić je przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami.

Dlatego też XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD uznaje za konieczne i celowe stałe podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej wśród członków organów Związku poprzez m.in. realizację Otwartego Programu Oświatowego PZD i zapewnienie specjalistycznej, fachowej literatury oraz prowadzenia stałego systemu edukacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Niewystarczająca znajomość przepisów, a także ich nieumiejętne stosowanie negatywnie wpływa na funkcjonowanie i efektywne zarządzanie ogrodami, prowadzi do sporów między działkowcami, ale ma też wpływ na wizerunek ogrodów i Związku na zewnątrz. Źle działające organy Związku, realnie obniżają zaufanie społeczne do działkowców i PZD.

Jedynie poszanowanie zaufania działkowców, szacunek i zaangażowanie, respektowanie przepisów związkowych oraz ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych przez członków organów Związku dają gwarancję trwałości i rozwoju praw działkowców i funkcjonowania PZD 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD wskazuje, iż na najbliższe lata, kierunkiem działalności organów Związkowych winno być stwarzanie coraz lepszych warunków do pracy, wprowadzanie nowoczesnych i wydajnych metod zarządzania rodzinnymi ogrodami działkowymi, pogłębianie wiedzy, ale też dążenie do poprawy wizerunku ogrodu działkowego w społeczeństwie. Priorytetem powinno być stosowanie Statutu PZD i Regulaminu ROD dla eliminowania zjawisk naruszania przepisów, norm i zasad społecznych.

XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD docenia ogromną pracę członków organów terenowych oraz Krajowej Rady PZD, składa im podziękowania i wyraża głęboki szacunek za trud i zaangażowanie oraz przyczynianie się do funkcjonowania PZD i działania dla dobra działkowców.

 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

Galeria