II posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1211.2019

W dniu 5 listopada 2019 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się II w kadencji 2019-2023 posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu uczestniczyło 25 z 29 nowo wybranych członków Okręgowej Rady, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski wraz ze wszystkimi członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD mecenas Tomasz Terlecki reprezentujący Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies, który przywitał członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku oraz zaproszonych członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, a także mecenasa Tomasza Terleckiego. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD liczba członków Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku w bieżącej kadencji wynosi 29.

Skarbnik Okręgu Ryszard Gurtiaków złożył wniosek dotyczący zwoływania posiedzeń Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku w godzinach przedpołudniowych ze względu na koszty przyjazdu i godziny szczytu, które wydłużają czas dojazdu, szczególnie członkom Okręgowej Rady dojeżdżającym spoza Gdańska, a późna pora zakończenia obrad uniemożliwia powrót do domu. Wskutek głosowania ustalono, że posiedzenia Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku będą rozpoczynały się w godzinach przedpołudniowych, tak jak do tej pory.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski wybrany na ostatnim XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD na funkcję Pierwszego Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w asyście Prezesów Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku wręczył najwyższe związkowe odznaczenie Za Zasługi Dla PZD członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku: Stefanowi Grossowi oraz Janowi Suprunowiczowi.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wojciech Pera, Jan Kowalski i Tadeusz Rojek.

Prezes Okręgu wskazał na czekające zadania nakreślone przez X Zjazd, które będą realizowane przy pomocy członków komisji problemowych. Przedstawił również propozycje opiekunów i obsługujących poszczególne ROD, których głównym zadaniem w nadchodzącej kadencji będzie wspieranie zarządów ROD w doradztwie oraz pomoc w wyjaśnianiu trudnych i wątpliwych spraw.

Prezes Okręgu poinformował o wniosku złożonym przez 4 delegatów o unieważnienie X Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, który będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady PZD oraz o skardze 3 delegatów, która trafiła do Okręgu na zachowanie niektórych delegatów podczas X Okręgowego Zjazdu Delegatów.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski odniósł się do najniższej w całym kraju frekwencji delegatów na X Zjeździe. W Zjeździe nie wzięło udziału 105 delegatów, z czego 40 usprawiedliwiło swoją nieobecność. Stwierdził, że członkowie Krajowej Rady PZD z naszego Okręgu winni tę sprawę przedstawić na najbliższym posiedzeniu. § 42 Statutu PZD umożliwia odwołanie członka organu PZD, a takim jest delegat na Okręgowy Zjazd, w sytuacji gdy nie wykonuje swoich obowiązków. Nie wzięcie udziału i do tego bez usprawiedliwienia w ostatnim X Zjeździe Delegatów PZD winno skutkować odwołaniem z funkcji delegata i wybrania na najbliższym Walnym Zebraniu nowego delegata, który będzie właściwie sprawował swoją funkcję.

Prezes Okręgu zrelacjonował również przebieg XIV Krajowego Zjazdu Delegatów w Warszawie, który odbył się w dniu 18 października 2019 r. Zjazd wybrał ponownie na Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, dokonał wyboru 45-osobowej Krajowej Rady PZD i 11-osobowej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. W skład Krajowej Rady PZD z naszego Okręgu wybrano Józefa Matwiesa Prezesa Okręgu oraz Mieczysława Kamińskiego I Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD. Do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD został wybrany Bogusław Dąbrowski, który będzie pełnił nadal funkcję I Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów RODO Prezes Matwies przestrzegł przed wywieszaniem na tablicach ogłoszeń w ROD wszelkich informacji o działkowcach bez uprzedniego uzyskania od nich zgody. W przeciwnym razie narazi to zarządy ROD na dotkliwe konsekwencje prawne i finansowe. Obecnie w Okręgu Pomorskim PZD toczy się jedno postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu wyjaśnienia naruszenia przepisów RODO. Przypomniał również o zakazie kopiowania dokumentów ROD przez organy kontrolne ROD lub działkowców oraz właściwym zabezpieczaniu dokumentacji, poprzez podejmowanie decyzji w sprawie budowy biur Zarządów ROD.

Prezes Okręgu poinformował uczestników posiedzenia, że w drugiej połowie listopada 2019 roku odbędzie się cykl 6 narad szkoleniowych dla Prezesów Zarządów ROD i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD. W tej sprawie stosowne pisma zostały wysłane do ROD.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński nawiązał do walnych zebrań sprawozdawczych i związanej z nimi dokumentacji oraz do procedury odbywania walnych zebrań. Wyraźnie wskazał, że na obsługujących ciąży obowiązek, by Zarządy ROD starannie i prawidłowo przygotowały się do walnych zebrań.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD poruszył wciąż aktualny problem braku znajomości przepisów wewnątrzzwiązkowych. Zwrócił uwagę na poprawność przygotowywanych uchwał przez walne zebranie, szczególnie w zakresie inwestycji i remontów i w konsekwencji na korzystanie z narzędzi, które daje Statut PZD, regulaminy, czy ustawa o ROD. Przywołał § 65 Statutu PZD dotyczący nie przyjęcia sprawozdania organu ROD i odwołania takiego organu. Ważne jest również przestrzeganie 14-dniowego terminu na dostarczenie dokumentów z walnego zebrania do biura Okręgu.

Podczas krótkiej, ale burzliwej dyskusji, omawiano temat godziny rozpoczęcia kolejnych posiedzeń oraz organizowania na przemian w Gdańsku i w terenie posiedzeń Okręgowej Rady, jak również kwestii przygotowania długoterminowego planu posiedzeń.

Prezes Matwies przedstawił stan kontroli ROD w Okręgu oraz stwierdzone nieprawidłowości, w tym zamieszkiwanie, ponadnormatywne działki, plany zagospodarowania ogrodów i zalecenia pokontrolne kierowane do Zarządów ROD.

Przewodniczący Bogusław Dąbrowski poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD tradycyjnie przeprowadzi kontrole we wszystkich ROD reprezentowanych przez członków Okręgowej Rady.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński przedstawił propozycje składów 7 komisji problemowych.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wojciech Pera przedstawił projekt uchwały nr 1/II/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji problemowych:

- Skarg i Zażaleń

- Zagospodarowania i Ekologii

- Inwestycyjna

- Bezpieczeństwa Ogrodów

- Szkoleniowa i Konkursów

- Odznaczeń i Wyróżnień

- Promocji Związku i Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 86 % podjęła uchwałę zwykłą większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

W punkcie dotyczącym informacji z Krajowej Rady PZD głos zabrał mecenas Tomasz Terlecki reprezentujący Prezesa Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego.

W swoim wystąpieniu odniósł się przede wszystkim do następujących tematów:

- zakończonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej i obsługi walnych zebrań;

- decyzji w kwestii wniosku o unieważnienie X Okręgowego Zjazdu Delegatów;

- niskiej frekwencji na Zjeździe oraz ustalenia przyczyn takiego stanu oraz wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do tych delegatów, którzy zlekceważyli statutowy obowiązek poprzez odwołanie ich z funkcji delegata;

- podejmowania prób ujednolicenia zasad poboru i rozliczania za wodę wszystkich ROD jako terenów rolnych (do WSA została przez PZD złożona skarga);

- podejmowania działań w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji stanu prawnego, gdyż jest to kwestia istnienia lub nieistnienia ROD w Okręgu, informowania działkowców w celu ich większego zaangażowania dla zachowania ROD.

Odnośnie Statutu PZD mecenas Terlecki poinformował o planowanym przyszłorocznym Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów, który zajmie się przede wszystkim statutem.

Członkowie posiedzenia Okręgowej Rady wysłuchali wystąpienia z uwagą, a po jego zakończeniu zadawali pytania, uzyskując satysfakcjonujące odpowiedzi i zapewnienia, że tylko w Związku jest siła.

Dyskusja dotyczyła m.in. współpracy z samorządem terytorialnym poprzez zawieranie porozumień, zapraszania radnych na walne zebrania, podejmowania działań w stosunku do ogrodów, które są małe i nie dają sobie rady, potencjalnych likwidacji i tylko częściowej relokacji ROD w Gdańsku, traktowania ROD w kontekście interesu publicznego ze względu na zanieczyszczenie powietrza i propagowanie polityki senioralnej, uwag do stanowiska Krajowego Zjazdu do współpracy z samorządem, niezatwierdzania planów zagospodarowania ogrodów ze względu na występowanie ponadnormatywnych altan i działek.

W dyskusji udział wzięli m.in.: Regina Zajkowska, Bogusław Dąbrowski, Franciszek Potulski, Bogdan Grzela, Józef Matwies i Mirosław Masiel.

 

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Mieczysław Kamiński

Galeria