KZ PZD rozpatrywał temat likwidacji i regulacji prawnych ROD

1611.2019

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 14 listopada 2019 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a wiec i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do ROD Orlińskiego w Lęborku, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ul. Buczka w Lęborku na odcinku od ul. Poznańskiej do granicy Miasta Lębork. Likwidacji uległ teren o powierzchni 0,0103 ha. Żadne działki rodzinne nie zostały dotknięte przedmiotową inwestycją. Podjęcie powyższej decyzji było możliwe z uwagi na wypełnienie przez inwestora wszystkich zobowiązań pieniężnych względem PZD. 

Również w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 odcinka od ul. Świeradowskiej do ul. Terenowej we Wrocławiu, KZ PZD – po wypłacie odszkodowań dla działkowców i PZD – stwierdził likwidację części ROD „Jedność” we Wrocławiu. Likwidacji uległ teren o powierzchni 0,6176 ha, 13 działek rodzinnych w całości i 5 w części.

Podobna sytuacja dotyczyła ROD im. Staszica w Oławie, gdzie po analizie wszelkich dokumentów i potwierdzeniu spełnienia zobowiązań ustawowych względem PZD i działkowców, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z realizacją inwestycji drogowej w ciągu drogi powiatowej nr 1574 D – ul. Kilińskiego w Oławie. Ogród zmniejszył się o 0,0397 ha, na których urządzone były częściowo 3 działki rodzinne.  

KZ PZD wyraził także zgodę na wygaszenie prawa użytkowania PZD i zwrot na rzecz Miasta Malbork części nieruchomości przynależnej do ROD „Nadzieja” w Malborku. Powyższy zwrot dotyczy 0,1634 ha, który stanowi teren niezagospodarowany, na którym brak jest majątku PZD i działkowców.

AR

Galeria