Szkolenia dla Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku

2111.2019

W dniach 18-20.11.2019 r. w Okręgu Pomorskim odbyły się narady szkoleniowe prowadzone jednocześnie w Gdańsku, Gdyni i Malborku przez Prezesa Okręgu Józefa Matwiesa oraz I Wiceprezesa Mieczysława Kamińskiego. W szkolenia zaangażowali się i brali czynny udział również: Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Elżbieta Senecka oraz Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Marianna Krawczyk, a także dyrektor biura oraz inspektorzy terenowo-prawni oraz ds. inwestycji.

Pierwszą część szkolenia w zakresie przekazywanych dokumentów, kompetencji i zadań zarządów, protokołów i uchwał, a także obowiązków Zarządów ROD prowadzili Prezes Okręgu i I Wiceprezes Okręgu. Przedstawiali ponadto aktualną sytuację w Związku, podejmowane działania przez Krajową Radę PZD i realizację przyjętych siedmiu programów, jak i działania podejmowane przez Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku. Zwrócili uwagę również na zagadnienia zmian w ustawie „śmieciowej” oraz na wysłane przez Jednostkę Krajową pismo do Ministra Środowiska o interpretację tej ustawy.

Na temat Komisji Rewizyjnej ROD, jej obowiązków jako organu kontrolnego oraz zakresu współpracy z zarządem ROD mówiły Elżbieta Senecka oraz Marianna Krawczyk.

 Inspektorzy terenowo-prawni przedstawili akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD:

 - ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dni 13 grudnia 2013 r.,

 - Statut PZD,

 - regulamin ROD.

 Omówili także kwestie związane z nabyciem prawa do działki, wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej, pozbawieniem członkostwa.

 Inspektor ds. inwestycji omówiła sprawy dotyczące inwestycji i remontów, powołując przede wszystkim uchwałę nr 14/III/2015.

Instruktor ds. ogrodnictwa podczas szkolenia w Malborku poruszała tematy związane ze szkoleniami dla nowych działkowców, SSI, a także sprawy odznaczeń i jubileuszy.

 Dyrektor biura zwróciła szczególną uwagę na stosowanie przepisów RODO i konieczność prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności na niewywieszanie na tablicach ogłoszeń danych dotyczących wysokości opłat ogrodowych, czy numerów działek.

Każdy zarząd otrzymał uchwały i wzory związane z inwestycjami i remontami w ROD oraz najważniejsze tezy wynikające z programu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD, które zostały przygotowane przez pracowników Okręgu.

Podczas szkoleń uczestnicy dyskutowali na tematy związane z problematyką prezentowaną na szkoleniu i zadawali wiele pytań dotyczących poruszonej tematyki.

W Malborku pojawiła się burzliwa dyskusja na temat przepisów RODO. Prezesi, członkowie Zarządów ROD nie mogli uwierzyć, że nr działki jest to dana, która podlega ochronie. Ponadto pojawiła się dyskusja oraz wnioski, szczególnie ogrodów z Malborka, aby działkowcy posiadający już działkę mieli prawo użytkowania działek nieuprawianych, na które nie ma chętnych, na czas określony z obowiązkiem nie inwestowania trwałych urządzeń na działce, np. altany.

Szkolący kładli nacisk, by Zarządy ROD sięgały do wzorów oraz przewodników przesłanych przez Jednostkę Krajową PZD, w którym dokładnie opisuje się sposób postępowania przez Zarządy ROD.

Jednym z punktów nie planowanych w programie narady szkoleniowej w Gdańsku było przedstawienie przez ROD „Niedźwiednik” propozycji pisma kierowanego do Pani Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w sprawie zachowania rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miasta Gdańska. Pismo zostało pozytywnie przyjęte przez przedstawicieli zarządów gdańskich ROD, którzy chętnie składali pod nim podpisy. Nie było problemu ze zgłoszeniem się delegacji, która weźmie udział w proponowanym spotkaniu z Prezydent Dulkiewicz, by omówić tematy niepokojące działkowców.

Okręg Pomorski poparł pismo zainicjowane przez przedstawicieli gdańskich działkowców, przedstawiając projekt pisma skierowanego do Pani Prezydent oraz poinformował, że w dniu 11 grudnia 2019 r. odbędzie się spotkanie w urzędzie miasta z Z-cą Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotrem Grzelakiem w ramach zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych. Do akcji tej dołączył również Franciszek Potulski - członek Okręgowej Rady Pomorskiej oraz przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Wszystkie pisma w swoich treściach uzupełniają się, choć w różny sposób ujmują tematykę zachowania rodzinnych ogrodów działkowych w Gdańsku.

Działkowcy zapowiedzieli także szeroką akcję zbierania podpisów pod petycją dotyczącą zachowania gdańskich rodzinnych ogrodów w mieście i niecentralizowania ich w jednym miejscu, do którego wyznaczono Wyspę Sobieszewską.

Beata Milianowska

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria