Spotkanie Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych

1112.2019

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się II w 2019 roku spotkanie zorganizowane na zaproszenie Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa Pana Piotra Grzelaka z przedstawicielami Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz innymi podmiotami w ramach Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych.

Udział w nim brali przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Dyrektor Spółki Miejskiej zajmującej się wywozem śmieci, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele ogrodów działkowych pozostających poza strukturami PZD oraz reprezentanci Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, w tym członkowie Zespołu:  członek Okręgowego Zarządu PZD Leonarda Bachar-Kowalska, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Franciszek Potulski, Prezes ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku Łukasz Prażnowski, oraz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Beata Milianowska i inspektor terenowo-prawny Marcin Matyszkiewicz.

Tematy posiedzenia (wyznaczone podczas poprzedniego spotkania z dnia 4 lutego 2019 r.), dotyczyły przede wszystkim:

otwartego dostępu do ROD, w którego ramach należy wypracować pewien model, aby dać możliwość przede wszystkim rodzinom z dziećmi;

● gospodarki śmieciami w ROD, w tym uznania ROD jako terenów niezamieszkanych na potrzeby pobierania opłaty za wywóz śmieci oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej przez Wydział Gospodarki Komunalnej dedykowanej gdańskim ROD;

zameldowania i zakazu zamieszkiwania w ROD, w tym informowania osób, które znalazły się w trudnej sytuacji mieszkaniowej o możliwości uzyskania mieszkania z zasobów komunalnych.

Zanim jednak przystąpiono do omawiania planowanych punktów spotkania Prezydent Piotr Grzelak nawiązał do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zawartego w uchwale Nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r., zapewniając, że Studium zawiera ogólne propozycje i stanowi "wizję" przenoszenia ROD na Wyspę Sobieszewską. Dodał, że na chwilę obecną nie ma w planie żadnych inwestycji celu publicznego, które determinowałyby likwidację któregokolwiek ROD w Gdańsku, więc brak w tym zakresie zagrożeń dla gdańskich ROD.

Stwierdził, że niepokoje związane ze Studium, a przede wszystkim związane z zagrożeniem ewentualnej likwidacji częściowej lub całkowitej 76 ROD na terenie Gdańska wynikają z "nagonki politycznej" na Urząd Miasta Gdańska. Dyrektor Biura Okręgu zapewniła, że Polski Związek Działkowców jest apolityczny i w żadnym stopniu nie kieruje się polityką, lecz dobrem społecznym działkowców.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Franciszek Potulski zawnioskował do Prezydenta o uznanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako terenów "celu społecznego (publicznego)" oraz uznanie ROD jako istotnych terenów/miejsc prowadzenia polityki senioralnej. "Do parku się nie idzie jak pada deszcz, a na działkę trzeba pójść niezależnie od pogody - i to jest właśnie różnica między parkiem a rodzinnym ogrodem działkowym" - stwierdził Franciszek Potulski. Zaapelował do Prezydenta Grzelaka o uspokojenie w mediach nastrojów, które wywołała informacja o ewentualnej likwidacji gdańskich ROD, bo tego oczekują działkowcy, tak jak chcą, aby rodzinne ogrody działkowe funkcjonowały w przestrzeni miejskiej. Prezydent Grzelak stwierdził, że formą uspokojenia nastrojów jest odpowiedź na interpelację Radnej Beaty Dunajewskiej.

Przedstawicielka ROD spoza struktur PZD poparła wypowiedzi przedstawicieli Okręgu, dodając, że odtworzenie ROD w przypadku likwidacji nie zapewnia całkowitej rekompensaty poczynionych przez działkowców nakładów, które często ponosili przez wiele lat, uprawiając swoje działki.

Prezes ROD im. Marii Konopnickiej w Gdańsku Łukasz Prażnowski wystąpił z propozycją do Prezydenta Grzelaka o wsparcie w zakresie sfinansowania na potrzeby gdańskich ROD rozdrabniaczy ogrodowych  do gałęzi, podobnie jak w Gdyni, gdzie Rada Miasta Gdyni stosowną uchwałą określiła zasady udzielania dotacji celowej na zakup rozdrabniaczy. Analizę kosztową zobowiązał się przygotować Dyrektor Spółki Miejskiej zajmującej się wywozem śmieci. Urządzenia te z pewnością pozwolą na uzyskanie oszczędności w wywozie odpadów BIO oraz na wykorzystanie przez działkowców zrębków na różne cele ogrodowe.  

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że w regulaminie dotyczącym działania Zespołu ustalono, że Zespół będzie odbywał spotkania nie rzadziej niz raz na pół roku, chyba że z wnioskiem o wcześniejsze spotkanie wystąpi Prezes Okręgu Pomorskiego PZD. Zmiana ta została zaakceptowana przez członków Zespołu.

Poinformował również, że najbliższe posiedzenie w ramach Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych będzie poświęcone problemom:

● dzikiej zwierzyny na terenie ROD,

● melioracjom, urządzeniom retencyjno-rozsączającym,

● podsumowaniu działania nowego systemu wywozu śmieci.

 

Beata Milianowska

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Gdańsk, dnia 11 grudnia 2019 r.

Galeria