Nowe tendencje w uprawach roślin

1512.2019

W dniu 11 grudnia br. redakcja miesięcznica „działkowiec” wraz z kadrą instruktorską Polskiego Związku Działkowców z Legnicy, Lublina, Szczecina i Okręgu Toruńsko-Włocławskiego, wzięła udział w szkoleniu, realizowanym w Ramach Programu Wieloletniego IO 2015-2020 "Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego", które zorganizował Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

 

Tematyka szkolenia dotyczyła „Roli pożytecznych mikroorganizmów w uprawach ogrodniczych i poprawie jakości gleby”. Pracownicy Instytutu przedstawili pięć wykładów, które w szczegółowy sposób wyjaśniały znaczenie mikroorganizmów w utrzymaniu żyzności gleby oraz ich wpływ na rozwój roślin. Ciekawe obserwacje przekazano w wystąpieniu nt. „zmiany klimatu a mikroorganizmy ważne w uprawach”. Wyjaśniono dynamikę zmian zachodzących w występowaniu oraz rozwoju populacji drobnoustrojów. Wskazano na pojawienie się nowych patogenów na terytorium Polski oraz na zmiany dotyczące sposobu i terminu infekcji, a także symptomów chorób. Na zakończenie podsumowano badania dotyczące sposobu monitorowania stanu gleb oraz potrzeb w zakresie kształtowania żyzności i utrzymania urodzajności gleb.

 

Optymistyczną dla działkowców informacją, jest fakt że systematyczne stosowanie nawozów organicznych - w tym kompostu, stanowi podstawę do budowania  kompleksów humusowych, odpowiedzialnych za żyzność gleb. Co więcej, zamknięcie obiegu materii organicznej w obrębie ogrodu, stwarza dogodne warunki dla rozwoju pożytecznych mikroorganizmów, które zapewniają ciągłość następujących przemian.

Należy pamiętać o tym, że gleba stanowi największy zasób przyrody, za który wszyscy ponosimy odpowiedzialność. Dlatego poprzez kompostowanie powstających na działce części roślin oraz nawożenie organiczne, budujmy życie mikrobiologiczne naszych gleb.

 

Anna Ewa Michowska, Okręg PZD w Lublinie

Galeria