Szkolenia dla członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracowników biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

1301.2020

W dniu 10 stycznia 2020 r. w Okręgu Pomorskim odbyła się narada szkoleniowa prowadzona przez I Wiceprezesa Mieczysława Kamińskiego. W szkolenie zaangażowała się także i brała czynny udział dyrektor biura Okręgu Beata Milianowska. W naradzie szkoleniowej brali udział członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracownicy biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, którzy będą obsługiwać walne zebrania sprawozdawcze w ROD.

Podstawą szkolenia stały się wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych Polskiego Związku Działkowców w roku 2020 wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD, które każdy uczestnik otrzymał przed szkoleniem.

Narada szkoleniowa była prowadzona w konwencji „żywej” dyskusji poprzez zadawanie pytań przez prowadzącego i odpowiedzi na nie uczestników szkolenia. Dzięki takiej formie szkolenia:

- omówiono wszystkie zmiany wynikające z wytycznych dotyczące przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań w roku 2020,

- przypomniano zasady z wytycznych, które obowiązują nadal przy walnych zebraniach

- wymieniono się doświadczeniami wynikającymi z uczestnictwa osób obsługujących w walnych zebraniach sprawozdawczych,

  - wskazano kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy obsłudze walnych zebrań sprawozdawczych, w tym:, np. prawidłowość zawiadomień, wyłożenia dokumentów, prawidłowość w podejmowaniu uchwał i przygotowania protokołów.

Forma aktywnego udziału uczestników narady szkoleniowej spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i efektywnym skutkiem dla wszystkich uczestników.

Podczas szkolenia poruszono również temat gospodarki odpadami w kontekście zmian, które weszły w życie w roku 2020, czyli obowiązku segregacji śmieci, zmiany w opłatach, zakwalifikowania ROD jako nieruchomości niezamieszkanych oraz możliwości skorzystania z systemu pozagminnego wywozu odpadów z ROD. Niektórzy uczestnicy narady przedstawiali rozwiązania przyjęte w ich gminach i konieczność dostosowania się do nich. Dyrektor biura poinformowała o akcji informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami przygotowanej przez Urząd Miasta Gdańska w postaci materiałów informacyjnych dedykowanych rodzinnym ogrodom działkowym z Gdańska. Materiały zostaną rozdystrybuowane przez Okręg do gdańskich ROD.

Podczas narady zwrócono również uwagę na prawidłowość reprezentacji PZD przez Zarządy ROD przez prezesa zarządu ROD (pierwszy wiceprezes) łącznie z innym członkiem zarządu ROD na przykładzie składanych reklamacji do Wód Polskich, gdyż w tym zakresie występują niestety uchybienia.

Instruktor ds. ogrodnictwa podczas szkolenia przypomniała o przekazywaniu przez zarządy ROD do Okręgu rejestrów członków PZD.

Beata Milianowska

Biuro Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria