Instrukcja dla Zarządów ROD dotycząca procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

0402.2020

W art. 36 ust 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w § 85 Statutu PZD wymienione są przypadki, w których Zarząd ROD może podjąć uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Warto zaznaczyć, że przedmiotowa uchwała dotycząca wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej musi być zatwierdzona przez Okręgowy Zarząd (§ 85 ust. 2 Statutu PZD).

Na podstawie przeprowadzonej analizy w Okręgu Pomorskim można stwierdzić, że Zarządy ROD bardziej angażują się w kwestii wypowiedzeń umów dzierżawy działek.

Od początku roku 2019 do Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku wpłynęło 76 wniosków o zatwierdzenie uchwał Zarządów ROD w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, z czego Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku na podstawie:

- art. 36 ust. 3 pkt 1 zatwierdził 7 uchwał,

- art. 36 ust. 3 pkt 2 zatwierdził 37 uchwał,

- art. 36 ust. 3 pkt 3 zatwierdził 1 uchwałę.

Na uwagę zasługuje fakt, że Zarządy ROD sukcesywnie przyswajają wiedzę w tej dziedzinie, jednakże aż 32 wnioski o zatwierdzenie uchwały zostały wstrzymane do czasu poprawienia błędów dotyczących najczęściej procedury wzywania do zapłaty oraz pisemnego upominania działkowców ze względu na naruszanie Regulaminu ROD.

Z tego powodu Okręg Pomorski wychodząc naprzeciw Zarządom ROD przygotował instrukcję dotyczącą procedury wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, w której wyjaśnia krok po kroku podstawy wypowiedzenia oraz jakie obowiązki muszą wypełnić Zarządy ROD w celu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Prawidłowo przeprowadzona przez Zarząd ROD procedura wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej daje duże prawdopodobieństwo braku wzruszenia tej decyzji przez sąd w pzypadku wytoczenia przez działkowca powództwa o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne albo przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach.

Instrukcja dotycząca procedury jest załączona na stronie internetowej Okręgu Pomorskiego PZD w zakładce PORADNIK DZIAŁKOWY/ DLA ZARZĄDÓW ROD.

inspektor terenowo-prawny

Andrzej Mania

Galeria