Informacja w sprawie inwestycji i remontów w ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku

0702.2020

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, w związku ze zbliżającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczymi w ROD w roku 2020, zwraca się do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego, aby już teraz zgodnie z uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD (tekst jednolity tej uchwały znajduje się Biuletynie Informacyjnym 1/2020, s. 17) określiły potrzeby, perspektywy rozwoju i modernizacji infrastruktury ogólnej swoich ogrodów działkowych. Aby poprawić funkcjonalność i estetykę ogrodów, jak również zapobiec nagłym awariom, należy dokonać przeglądu infrastruktury ogrodowej i ocenić potrzeby i możliwości jej poprawy. Następnym krokiem jest dokładne zaplanowanie zadania inwestycyjnego lub remontowo/modernizacyjnego oraz przygotowanie przez Zarząd ROD wniosku na Walne Zebranie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego i przyjęcie go przez głosowanie większością głosów przez członków PZD uchwałą Walnego Zebrania. Należy pamiętać, że w ciągu 14 dni od walnego zebrania sprawozdawczego wymienione w uchwale nr 14/III/2015 dokumenty należy dostarczyć do biura Okręgu.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku udziela pomocy Rodzinnym Ogrodom Działkowym w postaci bezzwrotnych dotacji. Dofinansowanie jest możliwe, gdy na Walnym Zebraniu zostanie podjęta uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Dotacje są udzielane ze środków z Funduszu Rozwoju Okręgowego Zarządu lub ze środków Krajowego Funduszu Rozwoju. Dokumenty powinny być wypełnione zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i spełniać zarówno kryteria związkowe, jak i ogólne dotyczące budowy lub remontów/modernizacji.

W roku 2019 Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku udzielił dotacji 9. ROD na łączną sumę 50.100 zł. Przyznane dotacje zasiliły czy też wsparły fundusze ogrodów przy realizacji zadań związanych z:

- budową ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,

- remontami siedzib przeznaczonych na biura Zarządu ROD oraz świetlic,

- budową sieci elektrycznej,

- remontem alejek ogrodowych,

- odwodnieniem i zabezpieczeniem przed skutkami opadów atmosferycznych,

- remontem placu przed świetlicą z małą architekturą.

Dwa ogrody w Okręgu Pomorskim otrzymały pożyczki z Krajowego Funduszu Samopomocowego PZD na zadania pn.:

- budowa instalacji wodociągowej w ROD,

- budowa biura ROD.

Jednemu ROD, przy braku pozytywnej opinii Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, odmówiono pożyczki. Przy czym, po wykonaniu wskazanych przez OZP zaleceń będzie mógł ubiegać się o pożyczkę ponownie.

Na poprawę infrastruktury ogrodu, Zarządy ogrodów poza możliwością ubiegania się o wsparcie zadań inwestycyjnych, remontowych z Funduszy będących w dyspozycji Okręgowego Zarządu lub Krajowego Zarządu, mogą również pozyskiwać środki z budżetów gmin, budżetów obywatelskich stanowiących dodatkowe wsparcie na potrzeby rozwoju ogrodów. Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zachęca do korzystania z tych możliwości, aby Rodzinne Ogrody Działkowe mogły stawać się coraz bardziej nowoczesne, piękniejsze oraz by mogły spełniać oczekiwania działkowców, dając im zadowolenie z wykonanych inwestycji.

Podczas szkoleń, które odbyły się w Okręgu w dniach 18-20.11.2019 r. z prezesami, wiceprezesami i sekretarzami Zarządów ROD została przekazana uchwała nr 28/10/2019 Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z dnia 30.10.2019 r. w sprawie trybu postępowania przez Zarząd ROD przy realizacji inwestycji i remontów ROD.

Działkowcy i Zarządy ogrodów przy akceptacji i wsparciu Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD  w Gdańsku powinny dążyć do poprawy wizerunku i  estetyki swojego ogrodu, tak aby ogrody były bardziej funkcjonalne i bezpieczne.

 

Inspektor ds. inwestycji

Urszula Kasperkiewicz

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku

Galeria