Narada Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgów – dzień drugi

1102.2020

Drugiego dnia narady omawiane były kolejne istotne dla funkcjonowania Związku i dla działkowców tematy. Pierwszym z nich była kwestia śmieci w ROD zaprezentowana przez Panią Monikę Pilzak z Biura Prawnego Krajowej Rady. Prelegentka podkreśliła w swoim wystąpieniu sukces PZD, jakim okazało się korzystne dla Związku i działkowców rozstrzygnięcie Ministra Klimatu z 24.01.2020 r. o braku obowiązku rejestrowania się przez ogrody w Rejestrze BDO, co wynika z faktu odbioru jedynie śmieci komunalnych. Jest to duże ułatwienie dla ROD, bowiem prywatne firmy odmawiały podpisywania umów z ogrodami, zasłaniając się właśnie brakiem wpisu w tymże Rejestrze. Nadal problemem pozostaje brak właściwego segregowania śmieci przez działkowców, co prowadzi do wzrostu opłat za odbiór nieczystości w ogrodach. Takie zachowanie często wynika z niskiej świadomości działkowców, a czasem niestety z lekceważenia przepisów prawa, czego konsekwencje ponoszą wszyscy.

W dalszej kolejności Pani Pilzak przedstawiła temat RODO w ROD. Zagadnienie przechowywania i przetwarzania danych jest w świetle Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych niezwykle istotne, jednak w praktyce zarządy niektórych ogrodów wciąż mają problem z właściwym stosowaniem przepisów prawa. Dochodzi do sytuacji, w których dokumentacja jest niewłaściwie zabezpieczona.

Następnie Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD omówiła realizację art. 75 i 76 Ustawy o ROD. Na mocy tych przepisów rodzinny ogród działkowy z mocy prawa nabywa tytuł użytkowania gruntu, jeśli spełnia jeden z określonych w Ustawie wymogów, tj. funkcjonowanie ogrodu jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ogród funkcjonuje na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego co najmniej 30 lat lub też nieruchomość zajmowana jest przez ROD, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r lub na podstawie tej ustawy stał się ogrodem stałym. W praktyce najczęstszym przypadkiem są ogrody o ponad 30 – letnim stażu. Są Okręgi, które całkowicie, lub niemal całkowicie uregulowały tę kwestię i otrzymały decyzje potwierdzające prawo użytkowania gruntów, jednak w niektórych Okręgach nadal te decyzje nie zostały wydane i to do znacznych powierzchni. Przedstawiciele Okręgów zostali zobowiązani do podjęcia pracy w tym kierunku tak, aby wszystkie tereny należące do ogrodów miały decyzję potwierdzającą należne im prawo do gruntu.

Kolejnym tematem był program budowy siedzib, który zaprezentowała Pani Adrianna Józefkiewicz – prawnik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD. Wskazane zostały najważniejsze powody, dla których każdy ogród powinien mieć swoją siedzibę. Przypomniano także, że Jednostka Krajowa nawiązała współpracę z biurami architektonicznymi i w przypadku zamówienia przez ogród projektu z tych pracowni, Krajowy Zarząd pokrywa koszt projektu.

W dalszej kolejności temat realizacji inwestycji w okręgach omówiła Pani Agnieszka Rudawska – prawnik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady. Wskazane zostały najczęstsze błędy popełniane przez okręgi i zarządy ROD oraz podane zostały informacje dotyczące realizacji procesów inwestycyjnych w 2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej PZD Pan Józef Noski zaprezentował temat dotyczący konkursów krajowych, zaś na Pan Prezes PZD Eugeniusz Kondracki omówił kwestię Krajowych Dni Działkowca 2020 oraz Obchodów 40 – lecia PZD w 2021 r., a następnie dokonał podsumowania i zamknięcia narady.

Wielu zagadnieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja, omawiano także wątpliwości dotyczące przepisów prawa czy problemy występujące w ogrodach i dążono do ich skutecznego wyjaśniania i rozwiązania. Narada z pewnością posłuży lepszej pracy Okręgowych Zarządów i Biur Okręgów, a co za tym idzie lepszemu funkcjonowaniu rodzinnych ogrodów działkowych i całego Związku.

 

                                                                               Adrianna Józefkiewicz

 

Galeria