III posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1103.2020

W dniu 9 marca 2020 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się III,  a pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.

W posiedzeniu oprócz 24 członków Okręgowej Rady uczestniczyli również zaproszeni Goście:

- Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku,

- Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

 Główne tematy posiedzenia dotyczyły:

 • sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu i Okręgowej Rady za 2019 rok,
 • sprawozdanie finansowe Okręgu Pomorskiego PZD za 2010 rok,
 • Otwarty Plan Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w roku 2020,
 • preliminarz finansowy Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w 2020 roku,
 • kampania sprawozdawcza w ROD w roku 2020, w szczególności decyzja Krajowego Zarządu PZD co do terminów odbywania walnych zebrań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wojciech Pera, Jan Kowalski i Zuzanna Madej.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w dniach 19-21 lutego 2020 roku przeprowadziła kontrolę. Pan Bogusław Dąbrowski przedstawił:

 • protokół z badania bilansu i sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD na dzień 31 grudnia 2019 roku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie i zatwierdzenie rzeczowego bilansu i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 • protokół z badania preliminarzy finansowych na 2020 rok sporządzonych przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD, stwierdzając, że preliminarze te zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Jednostki Krajowej PZD i kwalifikują się do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku,
 • ocenę działalności i planu pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku dokonaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Gdańsku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o:
 • - przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
 • - przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu za 2019 rok.

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies nawiązał do tematu Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego oraz przewidzianych w marcu 2020 roku szkoleń kandydatów na instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD w Gdańsku. Poinformował o 5 odbytych walnych zebraniach sprawozdawczych.

Franciszek Potulski – członek Okręgowej Rady odnosząc się do sprawozdania Okręgowego Zarządu Pomorskiego stwierdził, że należy konsultować sprawy z członkami poszczególnych komisji problemowych. Z uwagi na dokonywanie się wymiany pokoleniowej, warto wziąć pod uwagę zmianę pracy biura Okręgu, np. w godzinach popołudniowych. W sytuacji, gdy Ogród wyłącza się ze struktur PZD należy powiadomić lokalny samorząd, że taki ROD nie korzysta z ochrony Związku. Nawiązał również do tematu kolegiów prezesów oraz poprosił o uzyskanie informacji w jednostce krajowej na temat procedury uzyskania środków z urzędu marszałkowskiego. Zawnioskował również o przygotowanie zestawienia posłów i senatorów wraz z adresami biur oraz przynależności do odpowiednich komisji sejmowych i senackich. Franciszek Potulski zaproponował, aby Okręgowy Zarząd zwrócił się do marszałka województwa pomorskiego o potraktowanie PZD jako kluczowego partnera funkcjonującego na obszarze województwa pomorskiego.

Ryszard Gurtiaków – skarbnik Okręgowego Zarządu poruszył temat spraw związanych z Wodami Polskimi, operatów wodnoprawnych. Niektóre zarządy ROD nie mają jeszcze sporządzonych operatów wodnoprawnych i należy to w trybie pilnym przygotować.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim spraw operatów szacunkowych, ich braku i jakie to wywołuje skutki prawne. W dyskusji uczestniczyli Jan Dyjak, Romuald Ratajczak. 

W dyskusji udział wzięli m.in.: Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Bogdan Grzela, Romuald Ratajczak, Franciszek Potulski, Stanisław Jaruzel.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Wojciech Pera przedstawił następujące projekty uchwał:

 • nr 3/III/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za rok 2019,
 • nr 4/III/2020 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2020,
 • nr 5/III/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku z realizacji Planu Pracy za rok 2019,
 • nr 6/III/2020 w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2020,
 • nr 7/III/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2/II/2019 Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji problemowych.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 82,75 % podjęła wszystkie uchwały.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies zwrócił uwagę na uchwalone zmiany do Prawa budowlanego, które wyłączyły altany działkowe spod abolicji budowlanej. Podziękował za wsparcie ze strony posłów i senatorów. Po raz kolejny nawiązał do tematu obowiązku segregacji śmieci.

 

Dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Beata Milianowska

Galeria