Komunikat w sprawie III posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 9 czerwca 2020 r.

1006.2020

Wprowadzenie w kraju stanu epidemii uniemożliwiło odbycie zwołanego na dzień 12 marca 2020 roku posiedzenia KR PZD. Z tego powodu nie mogły zostać podjęte bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości Związku.

Po analizie możliwości odbycia bezpiecznego dla wszystkich członków Krajowej Rady PZD posiedzenia, które umożliwiłoby im aktywny udział w posiedzeniu, zabieranie głosu oraz głosowanie nad decyzjami, Prezes PZD po akceptacji Krajowego Zarządu PZD zwołał posiedzenie na dzień 9 czerwca 2020 r. Odbyło się ono przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Krajowej Rady PZD, w posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt.

Prezes PZD - Eugeniusz Kondracki rozpoczął posiedzenie Krajowej Rady PZD od wspomnienia jej długoletniego członka i Prezesa Okręgu PZD w Częstochowie - Pana Andrzeja Wosika, zmarłego 27 maja 2020 roku. Wspominając jego osobę, Prezes PZD powiedział, iż Pan Andrzej Wosik, który był członkiem Związku przez 22 lata, ciężko dla niego pracował, przyczyniając się do rozwoju ogrodów działkowych w Okręgu w Częstochowie. Członkowie Krajowej Rady PZD minutą ciszy uczcili pamięć Pana Andrzeja Wosika.

Następnie Prezes PZD otworzył posiedzenie Krajowej Rady PZD, której porządek posiedzenia był bardzo bogaty merytorycznie i przewidywał podjęcie przez KR PZD wielu ważnych decyzji.

Odbycie posiedzenia w trybie on-line wymagało zmiany Regulaminu KR PZD, który przyjęty został na początku posiedzenia, tak aby wszyscy członkowie KR PZD wiedzieli, jak w tych warunkach będzie przebiegało posiedzenie i jak będą podejmowane decyzje.

Krajowa Rada PZD, po przedstawieniu przez Prezesa PZD, przyjęła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD w IV kwartale 2019 roku oraz Otwarty Plan Pracy na rok 2020. Otwarty Plan Pracy KR i KZ PZD na 2020 r. uwzględnia zmiany spowodowane obowiązującym w kraju stanem epidemii. Dlatego też nie przewiduje on m.in. zwołania i odbycia XV Krajowego Zjazdu Delegatów, który miał w tym roku pracować nad nowelizacją Statutu PZD, przeprowadzenia krajowych konkursów pn. „Wzorowa Działka Roku 2020” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020”. Nie odbędą się również w tradycyjnej formule uroczyste  obchody „Krajowych Dni Działkowca”.

Krajowa Rada PZD zatwierdziła również sprawozdanie finansowe Jednostki Krajowej PZD za 2019 rok oraz  preliminarz finansowy na rok 2020, które wyczerpująco przedstawiła i omówiła Pani Mirosława Marks, Główna Księgowa JK PZD. Swoją opinię w sprawie tych dokumentów przedstawił również Skarbnik PZD - Pan Piotr Gadzikowski. Przyjęcie materiałów sprawozdawczych zostało poprzedzone badaniem dokumentów przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Jej przewodnicząca - Pani Maria Fojt przedstawiła zebranym wyniki badania wraz z pozytywną opinią wskazującą na duża dyscyplinę finansową i zasadność poniesionych wydatków oraz wnioskiem o ich przyjęcie przez Krajową Radę PZD.

Krajowa Rada podsumowała również przygotowania do walnych zebrań, które z powodu epidemii zostały zawieszone i jak dotąd odbyły się w niewielu ogrodach na początku roku. Informacja nt. przygotowań do walnych zebrań w ROD przygotowana na podstawie materiałów przekazanych przez wszystkie Okręgi PZD wskazuje na ogrom pracy, jaki został włożony w przygotowania przez okręgowe zarządy i zarządy ROD. Krajowa Rada w podjętej uchwale w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku podkreśliła wielki wysiłek włożony w proces przygotowań do walnych zebrań i podziękowała zarządom ROD oraz okręgowym zarządom PZD za dobrą i efektywną pracę włożoną w ich przygotowanie.

Duża część posiedzenia poświęcona została omówieniu zagadnienia dotyczącego możliwości odbywania walnych zebrań w ROD w okresie obowiązywania w kraju stanu epidemii. Dyskutowano i szukano rozwiązania, jakie należy przyjąć, aby decyzje pozostające w wyłącznych kompetencjach walnych zebrań zostały podjęte, przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa, i co zapewni ogrodom funkcjonowanie w bieżącym roku. Członkowie KR PZD podkreślili, że przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD dotychczasowe rozwiązania przyjmowane są przez zarządy ROD i działkowców z zadowoleniem i zrozumieniem. Krajowa Rada PZD zdecydowała, że wystąpi do okręgowych zarządów o przedstawienie swoich stanowisk w tej sprawie oraz zaproponowanie dalszych działań i ewentualnych rozwiązań, jakie należy przyjąć z zachowaniem obowiązujących w kraju obostrzeń oraz Statutu PZD. Na kolejnym posiedzeniu KR PZD zaplanowanym na 25 czerwca br., na podstawie zebranych informacji zostanie w tej sprawie podjęta decyzja.

Krajowa Rada PZD zajęła się także niezmiennie aktualnym tematem wdrażania obowiązujących zasad gospodarki odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami. Ten temat szczegółowo przedstawiła uczestnikom posiedzenia Pani Monika Pilzak z Biura Prawnego JK PZD. W podjętej w tej sprawie uchwale, Krajowa Rada wyznaczyła dla zarządów ROD, okręgowych zarządów oraz Krajowego Zarządu PZD zadania związane z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Na koniec Krajowa Rada PZD zatwierdziła „Otwarty Program Klimatyczny PZD”, który z uwagi na brak możliwości wcześniejszego odbycia posiedzenia KR PZD, został przyjęty przez Krajowy Zarząd PZD. Prezes PZD poinformował członków KR PZD, iż program był szeroko konsultowany, uzgadniany i opiniowany przez OZ PZD. Biorąc jednak pod uwagę jego doniosłość oraz dotychczasową praktykę został przedłożony do zatwierdzenia przez KR PZD. Prezes PZD podkreślił, że Otwarty Program Klimatyczny PZD zawiera wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia obecnych zmian klimatycznych i środowiskowych, które mają wpływ na korzystanie z działek w ROD. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród działkowców w zakresie upowszechnienia wiedzy o ochronie środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych, poprzez promowanie zasad racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i zachowań prośrodowiskowych. Prezes PZD podkreślił, iż Program już jest wdrażany w Okręgach oraz ogrodach. W jego realizację włączył się również Krajowy Zarząd PZD, w którego imieniu Prezes PZD wystąpił do Ministra Klimatu o objęcie ogrodów działkowych rządowym programem „Moja woda” oraz włączenie PZD do konsultacji społecznej w jego opracowywaniu, bowiem udział w nim wpisuje się właśnie w  realizację Otwartego Programu Klimatycznego PZD.

Posiedzenie, mimo, że przeprowadzone w sposób zdalny, przebiegało bez zakłóceń. Członkowie Krajowej Rady PZD aktywnie uczestniczyli w posiedzeniu, za co Prezes PZD podziękował kończąc posiedzenie.

Anna Mioduszewska

Prawnik w Wydziale Prezydialnym

Krajowej Rady PZD

Galeria