IV posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1506.2020

W dniu 8 czerwca 2020 r. w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się IV posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz 25 członków Okręgowej Rady uczestniczyli również Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący  Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku oraz Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Wyjątkowość posiedzenia w całej historii posiedzeń wynikała z wprowadzenia - ze względu na panujący stan epidemii – środków ostrożności w postaci: mierzenia temperatury uczestnikom posiedzenia, zaopatrzenia uczestników w pakiety z maskami oraz rękawiczkami, udostępnienia środków antybakteryjnych, a przede wszystkim przygotowania dla każdej osoby miejsca z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów.

Główne tematy posiedzenia dotyczyły:

- zmiany Regulaminu Okręgowej Rady Pomorskiej dającej możliwość odbywania posiedzeń w trybie zdalnym poza trybem obiegowym

- sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych za okres 1.01-31.12.2019 r. oraz zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych ROD na rok 2020

- możliwości odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020

- funkcjonowania ROD w czasie epidemii, w szczególności ustalaniu wysokości opłat ogrodowych, zwiększonego popytu na działki

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Jarosław Parus, Wojciech Pera i Leonarda Bachar-Kowalska.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski przedstawił protokół z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD za okres 1.01-31.12.2019 roku.

Stwierdził, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o zatwierdzenie:

- zbiorczej dokumentacji finansowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku,

- zbiorczych preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2020 rok.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski zwrócił uwagę na fakt, że od czterech kadencji było to najtrudniejsze badanie zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych oraz zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych.

Prezes Okręgu Józef Matwies podziękował za niezwykły trud i wkład członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku na czele z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Panem Bogusławem Dąbrowskim w przygotowanie i badanie zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych oraz zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jarosław Parus przedstawił następujące projekty uchwał:

- nr 8/IV/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 49/XV/2018 Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

- nr 9/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za rok 2019

- nr 10/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2020

- nr 11/IV/2020 w sprawie nadania nazwy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku, realizując statutowe kompetencje, przy frekwencji wynoszącej 86 % podjęła uchwały jednogłośnie.

Przewodnicząca komisji ds. sprawdzenia dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczych ROD w roku 2020 Leonarda Bachar-Kowalska poinformowała o wynikach pracy komisji. Po sprawdzeniu dokumentów z odbytych pięciu walnych zebrań sprawozdawczych, które wpłynęły do OZ PZD, wynikły braki niektórych dokumentów z jednego z ROD: protokołu z walnego zebrania sprawozdawczego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej ROD oraz uchwał dotyczących inwestycji.

Prezes Okręgu Józef Matwies oraz Przewodniczący OKR PZD w Gdańsku Bogusław Dąbrowski przekazali informacje, z których wynika, że w dniu 9 czerwca 2020 r. Krajowa Rada podejmie decyzję w sprawie interpretacji Statutu PZD. Projekt uchwały Krajowej Rady przewiduje zawieszenie działalności walnego zebrania sprawozdawczego i wprowadzenie w to miejsce powołanie organu komisarycznego.

Prezes Okręgu poinformował również o zawieszeniu, ze względu na panujący stan epidemii, okręgowych konkursów oraz Okręgowych Dni Działkowca. Zwrócił uwagę na obowiązujące przepisy wewnątrzzwiązkowe mające bezpośredni związek z obowiązującym stanem epidemii, które są dostępne na stronie Jednostki Krajowej PZD oraz na stronie Okręgu Pomorskiego. Zarządy ROD są informowane przez biuro Okręgu o możliwości przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w miarę znoszenia obostrzeń w tym zakresie. Ponadto poinformował, że od dnia 1 czerwca 2020 r. pracownicy biura Okręgu pracują wyłącznie stacjonarnie w biurze.

Ożywiona dyskusja dotyczyła m.in. pobierania opłat ogrodowych za rok 2020 w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań (konferencji delegatów) podjętych w roku 2020,  konieczności zacieśnienia współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem, regulacji przepisów dotyczących kolegiów prezesów, przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego w celu zachowania terenów ROD jako terenów zieleni działkowej, współpracy z Radą Dialogu Społecznego, skargi złożonej do Prezydenta Miasta Gdańska przez dwóch delegatów na X Okręgowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, który odbył się w dniu 14 września 2019 r. W dyskusji udział wzięli m.in.: Danuta Sompolińska, Jan Dyjak, Leonard Niewiński, Ryszard Gurtiaków, Jarosław Parus, Franciszek Potulski, Regina Zajkowska, Mirosław Masiel, Tadeusz Rojek.

W zakresie spraw prawnych prowadzonych w Okręgu sytuację przedstawiła dyrektor biura Beata Milianowska. Problemy w tym zakresie dotyczą przede wszystkim:

  • braku porozumienia między Nadleśnictwem Gdańsk a Prezydentem Miasta Sopotu dotyczącego przejęcia i udostępnienia ulicy Reja w Sopocie działkowcom dwóch sopockich ROD im. Adama Mickiewicza oraz im. Józefa Wybickiego. Okręg Pomorski wielokrotnie – jak podkreśliła dyrektor – kontaktował się zarówno z Nadleśnictwem Gdańsk, jak  i Prezydentem Miasta Sopotu w celu obrony praw działkowców oraz Polskiego Związku Działowców w dostępie do drogi. Brak konkretnych decyzji ze strony ww. podmiotów skłania Okręg do podjęcia kroków prawnych w celu realizacji ustawowego obowiązku gminy do zapewnienia dostępu do drogi dojazdowej do ROD;
  • braku podpisania ugody, na której mocy Starosta Wejherowski zobowiązał Gminę Rumia do niezwłocznego zawarcia umowy oddania PZD na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej. Okręg wielokrotnie zwracał się do Gminy o podpisanie porozumienia. Gmina Rumia postawiła jednak warunek ubezpieczenia przez PZD przekazanego terenu. Okręg wezwał Burmistrza Rumii o wykonanie obowiązku podpisania porozumienia z pominięciem zapisu o obowiązku zapłaty ubezpieczenia;
  • oddalenia w dniu 27 maja 2020 r. przez NSA skargi kasacyjnej PZD w sprawie  dotyczącej skargi na uchwałę Rady Miasta Gdańska w spawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska;
  • ROD, które nie zostały faktycznie wyłączone ze struktur PZD.

Dyrektor biura Beata Milianowska zaapelowała o udzielanie odpowiedzi przez Zarządy ROD, kolegia prezesów  w zakresie zwiększonego popytu na działki, tworzenia nowych ROD i pozyskiwania na ten cel terenów oraz zwiększania terenów istniejących ROD.

Inspektor ds. inwestycji Urszula Kasperkiewicz przedstawiła raport dotyczący inwestycji, modernizacji i remontów w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku w roku 2019. Inspektor zwróciła uwagę na prawidłowe wypełnianie dokumentacji związanej z inwestycjami, modernizacjami i remontami w ROD oraz przestrzeganie uchwały nr 92/2020 KR PZD z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 rok w związku ze stanem epidemii.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Bogusław Dąbrowski w nawiązaniu  do Otwartego Programu Klimatycznego PZD zgłosił formalny wniosek o zakładanie przy każdym domu działkowca zbiorników na deszczówkę. Zwrócił też uwagę na to, że warto też wprowadzić rozwiązanie polegające na posiadaniu przez każdego działkowca beczki na deszczówkę.

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński przedstawił członkom Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku informacje na temat skargi złożonej do Prezydenta Miasta Gdańska przez dwóch delegatów na X Okręgowy Zjazd Delegatów w Gdańsku, który odbył się w dniu 14 września 2019 r. oraz udzielonej przez Okręg odpowiedzi do Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Józef Matwies

Galeria