VI posiedzenie Krajowej Rady PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 r.

1009.2020

W dniu 9 września 2020 r. odbyło się uroczyste VI posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020 roku. W tym roku po raz pierwszy w historii z powodu panującej wciąż epidemii choroby COVID 19, obchody Krajowych Dni Działkowa obchodzone były w postaci uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady.

Tegoroczne Krajowe Dni Działkowca z uwagi na sytuację spowodowana epidemią oraz tym, że ogrody w kulminacyjnym punkcie obowiązywania stanowiły jedyną enklawę swobodnego wypoczynku na świeżym powietrzu, przebiegały pod hasłem:

„a nasze RODOS – zawsze bezpieczne i otwarte”

Uroczystość rozpoczął Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia. W swoim wystąpieniu Pan Prezes nawiązał do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, przypomniał o licznych okrągłych jubileuszach, w tym również o tym, który obchodzić będziemy w przyszłym roku tj. okrągłego jubileuszu 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Pan Prezes przypomniał również o najważniejszych zagadnieniach, problemach i wyzwaniach z jakimi na przestrzeni lat Związek musiał sobie poradzić. Przypomniał również o bieżących sprawach, których kluczowe znaczenie dla istnienia i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest obecnie przedmiotem prowadzonych projektów i prac.

W ślad za wystąpieniem Prezesa Związku, wystąpienia pełne wspomnień z minionych lat, początków przygody z ogrodnictwem działkowym, a także nawiązujące do bieżących problemów i wyzwań wygłosili:

  1. Krystyna Mazurek – Okręg Mazowiecki
  2. Zdzisław Śliwa – Okręg w Poznaniu
  3. Edward Galus – Okręg Świętokrzyski
  4. Józef Romanowski – Okręg w Szczecinie
  5. Janusz Moszkowski – Okręg we Wrocławiu
  6. Jan Radoła – Okręg Śląski
  7. Mieczysław Kamiński – Okręg Pomorski
  8. Marian Pasiński – Okręg w Zielonej Górze

Wszystkie te przemowy połączył jeden zauważalny przez wszystkich element, wyrażanego ubolewania i żalu z powodu tego, że tym roku uczestnikom obchodów Krajowych Dni Działkowca nie było dane zgodnie z tradycją spotkać się osobiście. Wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane na łamach najbliższego numeru Biuletynu Informacyjnego.

Pan Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD odczytał listę zawierającą nazwy ogrodów świętujących w tym roku swoje okrągłe jubileusze w tym aż 7 ogrodów obchodzących w tym roku jubileusz 100 i więcej lat istnienia, łącznie z najstarszym jubilatem ROD im. Czarnieckiego w Chorzowie obchodzącym jubileusz 115-lecia.

Następnie Skarbnik PZD Pan Piotr Gadzikowski przedstawił informację odnośnie wsparcia finansowego dla rodzinnych ogrodów działkowych uzyskanego ze środków zewnętrznych tj. głównie miast i gmin udzielających dotacji dla ROD w 2020 r. Na dzień dzisiejszy ze wsparcia finansowego pozyskanego od 116 miast i gmin skorzystały 433 rodzinne ogrody działkowe na kwotę blisko 6 mln złotych.

Zwieńczeniem tego punktu porządku obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków projektu Rezolucji Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD skierowanej do wszystkich działkowców i struktur PZD z okazji Krajowych Dni Działkowca 2020. W treści Rezolucji Organy Krajowe PZD odniosły się do bogatej historii ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich, problemu pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie ogrodów wskazując równocześnie na działania i decyzje Związku, które pozwoliły na funkcjonowanie struktur PZD, a przede wszystkim zapewniły ciągłość działania rodzinnych ogrodów działkowych. 

Krajowa Rada PZD podjęła również uchwałę nr 1/VI/2020 w sprawie nadania sztandaru dla ROD „Urodzaj” w Poznaniu, uchwała została podjęta jednogłośnie i z gratulacjami przekazana do ogrodu działkowego.

Krajowa Rada PZD mimo odświętnego charakteru VI posiedzenia zajęła się również merytorycznym tematem bardzo istotnego problemu w ogrodach działkowych, w więc tematem wody jako bezcennego źródła życia w ROD.

Przedmiotem obrad KR PZD były podstawowe problemy wynikające z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przekazanym stowarzyszeniu działkowemu PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W tej sprawie Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, które przesłane zostało do Ministra. Ponadto Krajowa Rada PZD zajęła się zagadnieniami dotyczącymi problematycznych kwestii związanych z wykładnią aktualnie obowiązującej ustawy Prawo wodne w kontekście funkcjonowania ROD.

Na zakończenie Pan Prezes Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia za trud, wysiłek i zaangażowanie, dzięki którym udało się przeprowadzić Związek przez ten trudny i wymagający okres. Na tym obrady Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z okazji Krajowych Dni Działkowca zostały zakończone.

Galeria