Kontrowersyjny projekt ustawy Platformy Obywatelskiej

1412.2012

W ostatnim czasie światło dzienne ujrzała propozycja ustawy Platformy Obywatelskiej, która jest próbą odpowiedzi na przyszłość ogrodów w Polsce. Niestety projekt zakłada daleko idące zmiany, które dla społeczności działkowców są nie do przyjęcia. W dużej części propozycja odbiera dotychczasowe prawa działkowców, w tym:

- wygaszenie praw posiadanych dotychczas przez działkowców do terenów ROD (użytkowanie wieczyste i zwykłe) i zastąpienie ich odpłatnymi umowami o charakterze czasowym (max. 25 lat)z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez właściciela terenu

- nacjonalizację lub komunalizację infrastruktury ogrodowej (brak przepisów o odrębnej własności infrastruktury),

- likwidację pozarządowej organizacji działkowców i przejęcie jej majątku przez państwo

- likwidacji samorządnych organizacji działkowców – mają działać jedynie na szczeblu ogrodowym i to z bardzo ograniczoną samodzielnością

- podporządkowanie podmiotów zarządzających ogrodem właścicielowi terenów

- możliwość rozwiązywania przez właściciela terenu umowy na prowadzenie ogrodu z organizacją działkowców

- możliwość przejęcia zarządzania ogrodem bezpośrednio przez właściciela terenu lub narzucenia działkowcom własnego zarządcy ogrodu

- brak realnych mechanizmów chroniących ogrody przez likwidacją  i nadużywaniem uprawnień właściciela terenu w przypadku sporu z organizacją działkowców,

- nałożenie na działkowców opłat za korzystanie z terenów ustalanych w oparciu o rynkową wartość gruntu, a nie sposób wykorzystywania,

- podatki za altany i budynki na terenie ogrodu,

- odebranie działkowcom dotychczasowych bezterminowych praw do działek,

- usunięcie przepisów będących podstawą dla zasady, że majątek na działce stanowi własność działkowca (nacjonalizacja lub komunalizacja własności działkowca),

- znaczące ograniczenie sposobu korzystania z działek, m.in.  zmniejszenie powierzchni altan we wszystkich ogrodach do 20 m2 oraz wprowadzanie ograniczeń w ich wyposażeniu,

- obowiązek dostosowania altan (w przeciągu 10 lat)do wymogów określonych w nowej ustawie– zmniejszenie powierzchni do 20 m2 oraz zakaz trwałego połączenia z gruntem,

- finansowanie porządkowania (rekultywacji) terenu po likwidacji ogrodu ze środków działkowców...

Z projektem można zapoznać się pod linkiem poniżej:

Propozycja Platformy Obywatelskiej