Ptasia grypa. Informacje dla działkowców hodujących gołębie w ROD. Rozporządzenia wojewody - 01.04.2021

0104.2021

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zwraca uwagę na wydawane rozporządzenia Wojewody Pomorskiego w Gdańsku odnośnie ptasiej grypy. Ma to znaczenie przede wszystkim dla działkowców hodujących gołębie na działkach w ROD.

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Wokół ognisk choroby zostały wyznaczone strefy zapowietrzona (3km) i zagrożona (7km) o promieniu 10 km od ogniska choroby, opisane w rozporządzeniach Wojewody Pomorskiego.

Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Należy pamiętać o niezwłocznym zgłaszaniu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

 

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 • izolowanie drobiu w gospodarstwach aby uniemożliwić kontakt z dzikimi ptakami
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 •  wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
 •  wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

 

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące. Stosowanie środków dezynfekcyjnych i wyłożenie mat dezynfekcyjnych;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających.

 

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
 •  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 •  wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) w zależności od zjadliwości wirusa i gatunku ptaków przebiega głównie z objawami:

- depresji,

- gwałtownym spadkiem nieśności,

- pojawić się mogą miękkie skorupy jaj,

- objawy nerwowe,

- objawy ze strony układu oddechowego obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie i duszność,

- objawy ze strony układu pokarmowego tj. biegunka.

- choroba przebiega w bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą  100% a padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Wszyscy hodowcy, u których wystąpiło ognisko grypy ptaków, spełniający wymagania weterynaryjne, otrzymają należne im odszkodowanie za straty poniesione w związku z działaniami Inspekcji Weterynaryjnej.

 W pozostałej części województwa pomorskiego obowiązują zasady  bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób  określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017, poz. 722).

W szczególności należy:

 1. Przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający dostęp do zbiorników wodnych, w okolicy których bytuja ptaki dzikie;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

źródło: www.gdansk.uw.gov.pl

Galeria

Do pobrania