Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r. - 16.04.2021

1604.2021

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyło się 9 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie odbyło się w trybie on-line.

Krajowy Zarząd PZD omówił ważne dla Związku sprawy finansowe, w ramach których przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2020 i preliminarz finansowy na 2021 r. kolejnego Okręgu PZD, a także szczegółowo zapoznał się z informacją w sprawie sprawozdań finansowych okręgów za 2020 rok. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również ze zbiorczym sprawozdaniem z Funduszu Rozwoju ROD jednostek okręgowych za 2020 r. Wszystkie sprawy finansowe zostały szczegółowe przedstawione i zreferowane przez Mirosławę Marks – Główną Księgową PZD.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariola Kobylińska przedstawiła projekty dokumentów w sprawie likwidacji i regulacji prawnych ROD: „Suchynia” w Kraśniku i ROD „Podzamcze” w Szczytnej. Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD na wniosek Okręgowego Zarządu PZD i zarządu ROD pozytywnie rozpatrzył wniosek o prolongatę spłaty pożyczki udzielonej przez Krajowy Zarząd PZD zarządowi ROD „Brzeg” w Brzegu.

W związku z ogłoszeniem konkursów jubileuszowych, zaszła konieczność nowelizacji zasad przetwarzania danych osobowych w wykazie uczestników konkursów i Krajowy Zarząd PZD podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Projekt uchwały szczegółowo omówiła r.pr. Monika Pilzak.

Prezes PZD poinformował członków Krajowego Zarządu PZD o ponownym wzroście zainteresowania tematem działek wśród mediów i wystąpieniami do jednostki krajowej w tej sprawie. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD zdecydował o pisemnym wystąpieniu do wszystkich Okręgów PZD o szczegółowe zbadanie zjawiska zainteresowania działkami. KZ PZD zdecydował również o opracowaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej Związku informacji w sprawie sposobów nabywania prawa do działki w ROD

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył trzy odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD: dwa z Okręgu Pomorskiego i jedno z Okręgu Mazowieckiego. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań zostały szczegółowo przedstawione przez pracowników Wydziału Prezydialnego: Zofia Rut-Skórzyńska-kierownik Wydziału oraz Marcin Juszczel i Anna Mioduszewska.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również i przyjął przygotowaną przez Monikę Pawlińską – starszy specjalista ds.kadr i administracji z cykliczną informacją nt. pracy biur Okręgów w okresie pandemii za okres 6-9 kwietnia br.  Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, tak aby na bieżąco reagować na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy, zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Na koniec posiedzenia Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyznania odznaczeń związkowych.    

Galeria