Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 22 kwietnia 2021 - 23.04.2021

2304.2021

W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się 10 w tym roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu, które odbyło się w formie telekonferencji, przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Porządek obrad był bogaty a tematyka bardzo szeroka i ważna.

Pani Mirosława Marks Główna księgowa KR przedstawiła sprawy z zakresu finansów, omówiła m.in. wykorzystanie Funduszu Oświatowego w Okręgach PZD w 2020 roku. Krajowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze finansowe kolejnych czterech Okręgów: w Bydgoszczy, Koszalinie, Pile i Podlaskiego.

Krajowy Zarząd omówił potrzeby rozwojowe ROD w kontekście zwiększonego zainteresowania działkami. Informacje nadesłane przez Okręgi potwierdziły utrzymującą się od ubiegłego roku tendencję wzrostową zapotrzebowania na działki, szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie oraz zlokalizowanych w większych i średnich miastach. W wyniku dyskusji KZ PZD zdecydował o konieczności podejmowania dalszych działań w celu skutecznego reagowania na to zainteresowanie; wydal w tej sprawie również komunikat, który został opublikowany na stronie internetowej KR.

Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła informację na temat czasowych zajęć terenu rodzinnych ogrodów działkowych w 2020 r. opracowaną w oparciu o przekazane przez Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania. W 2020 r. czasowo zajęto tereny 149 ROD położonych w obszarze działania 20 OZ PZD o powierzchni łącznej 10,8516 ha. W porównaniu z rokiem 2019 powierzchnia działek w ROD podlegających czasowemu zajęciu uległa dwukrotnemu zwiększeniu. Na podstawie przedstawionych dokumentów KZ dokonał oceny działań jednostek terenowych PZD związanych z czasowymi zajęciami terenu w 2020 r. i podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.   

Kierownik WGG zreferowała, a KZ PZD podjął uchwały w sprawach dotyczących likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD: im. Puchalskiego w Rzeszowie, im. Kościuszki w Runowie Pomorskim, im. Kościuszki w Prudniku i „Stokrotka” w Dynowie.

Na posiedzeniu Krajowy Zarząd rozpatrzył również wniosek Okręgu Mazowieckiego PZD o wyrażenie zgody na nabycie gruntu części ROD „Nowalijka” w Żyrardowie, wyrażając zgodę na odpłatne nabycie przez PZD prawa własności nieruchomości położonej w Żyrardowie.

Pani Mariola Kobylińska przedstawiła informację na temat prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Magistrala wodna”  w ROD im. 1 Maja w Malborku. Krajowy Zarząd zapoznał się również z wnioskami powołanego w dniu 18 marca br Zespołu do zbadania całokształtu działalności Zarządu ROD im. 1 Maja w Malborku, OZ Pomorskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Tradycyjnie już dyskutowano na temat pracy biur okręgów PZD w warunkach niegasnącej pandemii oraz realizacji przez OZ zaleceń przyjętych przez KZ na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. KZ zdecydował o wystąpieniu do Okręgów o dodatkowe, szczegółowe informacje, w szczególności na temat stanu zaległych urlopów wypoczynkowych w kontekście uprawnienia pracodawcy, wynikającego z ustawy covidovej, do kierowania pracowników na urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzednich w wymiarze do 30 dni,  bez uzyskania ich zgody i z pominięciem planu urlopów.

Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie zespołu ds. przygotowania i opracowania zasad kolejnego konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”.

 

przygotowała

Monika Pawlińska st. inspektor ds kadr i administracji

23.04.2021

 

Galeria