Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 1 czerwca 2021 r. - 02.06.2021

0206.2021

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym,14 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

Krajowy Zarząd PZD podjął niezwykle ważną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Związku i Okręgów PZD uchwałę w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku. Zagadnienie zreferowane zostało przez Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego. Uchwała jest wynikiem monitorowania i reagowania przez KZ PZD na sytuację w kraju związaną z pandemią i sytuacją PZD. Uchwała przekazana zostanie do Okręgów PZD oraz opublikowana na stronie www.pzd.pl 

W ramach omawianych spraw, Krajowy Zarząd PZD zajął się wystąpieniem Krajowej Administracji Skarbowej o przekazanie danych działkowców w sprawie przeniesienia praw do działek. Bartłomiej Piech – dyrektor Biura Prawnego szczegółowo przedstawił zagadnienie pod kątem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego i omówił dotychczas podjęte działania w sprawie wystąpienia. Krajowy Zarząd PZD będzie monitorował sprawę i w razie konieczności podejmowane będą kolejne działania.

Podczas posiedzenia przedstawiony został i omówiony problem sporu, jaki powstał po wystąpieniu Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w którym przestrzega przed usuwaniem drzew owocowych z terenów ROD pod rygorem zastosowania kar finansowych wobec działkowców. R. pr. Tomasz Terlecki szeroko omówił obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, także w kontekście ustawy o ROD. Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie przyjął Komunikat w sprawie prób podważania zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego, który przekazany zostanie do Okręgów PZD i opublikowany na stronie internetowej Związku.

W związku z wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązujących, Krajowy Zarząd PZD, zdecydował o zwróceniu się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii[1] w kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych. Wystąpienie w całości opublikowane zostanie na stronie www.pzd.pl 

Krajowy Zarząd PZD podsumował pracę biur Okręgów PZD w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia 2021 r. i podjął w tej sprawie stosowne uchwały, w których zawarto ocenę i wnioski w zakresie realizacji uchwał Krajowego Zarządu PZD w sprawie funkcjonowania Okręgów PZD.  W związku z decyzją o zaprzestaniu stosowana pracy zdalnej oraz hybrydowej w PZD, KZ PZD zapoznał się z ostatnią już cykliczną informacją nt. pracy biur OZ PZD za okres 10-21 maja br., którą  przygotowała i przedstawiła Monika Pawlińska – starszy specjalista ds. kadr i administracji.

Na posiedzeniu, kolejny raz omówiono działania Krajowego Zarządu PZD w sprawie rządowego programu „Moja Woda”. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją, KZ PZD przyjął  Stanowisko w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD” i zdecydował o wystąpieniu w tej sprawie do Ministra Klimatu i Środowiska. Oprócz Stanowiska Krajowego Zarządu PZD, Ministrowi przekazana zostanie również najnowsza broszura pt. „Nowoczesna działka w ROD”, która wyczerpuje i uzasadnia merytorycznie starania KZ PZD o objęcie działkowców specjalnym programem rządowym. Stanowisko KZ PZD oraz wystąpienie do Ministra Klimatu opublikowane zostanie na stronie www.pzd.pl 

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD: „Wspólna Wola” w Barlinku, „Przyjaźń” w Kędzierzynie Koźlu, „Relaks” w Ełku oraz „Orła Białego” w Nowym Sączu.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ostatnie już z 26 sprawozdań finansowych Okręgów PZD tj. sprawozdanie finansowe za 2020 r. Okręgu Pomorskiego i Mazowieckiego PZD, a także zatwierdził preliminarze finansowe tych okręgów na 2021 r. Dokumenty szczegółowo przedstawiła i omówiła Mirosława Marks – Główna Księgowa PZD.

Na zakończenie posiedzenia, w sprawach różnych Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki poinformował członków Krajowego Zarządu PZD o trwającej wysyłce do Okręgów PZD najnowszej broszury pt. „Nowoczesna działka w ROD”, a także o oddaniu do druku nowego „Zbioru przepisów PZD”.

 

Przygotowała:

Anna Mioduszewska

Galeria