Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku - 24.06.2021

2406.2021

W dniu 18 czerwca 2021 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się IV, a pierwsze w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku.

Posiedzeniu przewodniczył Pierwszy Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński.

W posiedzeniu oprócz 22 członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD uczestniczyli również zaproszeni Goście:

* Pan Piotr Gadzikowski Skarbnik Polskiego Związku Działkowców, Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD,

* Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD,

* Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku,

* Pan Andrzej Zajcew Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

 

Tematyka posiedzenia dotyczyła:

 • aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców i Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku,
 • informacji o kontroli Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przeprowadzonej w dniach 18-20 sierpnia 2020 roku przez Zespół Jednostki Krajowej PZD,
 • wydanych zaleceniach dla Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku,
 • informacji dotyczącej realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych,
 • rozpatrzenia spraw personalnych dotyczących;

- wygaszenia mandatów członków Okręgowej Rady; dokooptowania do składu Okręgowej Rady; uzupełnienia składu Okręgowego Zarządu Pomorskiego i wyboru prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

 • przedstawienia sprawozdań merytorycznego i finansowego Okręgowego Zarządu Pomorskiego z rok 2020 oraz projektów Otwartego Planu Pracy i Preliminarza Finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na 2021 rok,
 • protokołów Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z badań ww. dokumentów,
 • przyjęcie i zatwierdzenie ww. dokumentów,
 • obchodów 40 lecia PZD,
 • kampanii sprawozdawczej ROD w 2021 roku.

 

Okręgowa Rada powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Jarosław Parus, Wojciech Pera i Jan Dyjak.

 

Pan Piotr Gadzikowski Skarbnik Polskiego Związku Działkowców i Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD – w swoim wystąpieniu nawiązał do Jubileuszu 40-lecia PZD oraz do odbytego w trybie zdalnym on-line w dniu 6 maja 2021 roku uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z udziałem członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzając, że 40 lat temu w dniu 6 maja 1981 roku Sejm RP uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD.

Poinformował, że w dniu 28 czerwca 2021 roku w trybie zdalnym on-line odbędzie się kolejne uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD z udziałem członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 40tą rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który uchwalił Statut PZD, Program PZD oraz wybrał najwyższe krajowe władze Związku. W nawiązaniu do obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD poprosił, aby w dalszym ciągu dekorować flagami Związku Rodzinne Ogrody Działkowe.

Zwrócił także uwagę na problem śmieci w kontekście ponoszonych przez ROD kosztów ich wywozu. Kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada 7 krotną podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych. Nawiązał do licznych skarg działkowców, którzy zarzucają Zarządom ROD podnoszenie opłat związanych z wywozem śmieci. Biuro Prawne PZD cały czas monitoruje sprawę wywozu odpadów, aby problem podwyżek nie objął ROD.

Kolejnym tematem był program „Moja Woda”, który zakłada tworzenie instalacji celem retencji wody. Mimo licznych próśb PZD kierowanych do Ministra Klimatu i Środowiska, stwierdzono, iż program nie jest dla działkowców. Wobec tego Krajowy Zarząd PZD wystosował do Ministra o utworzenie programu „Moja Woda dla ROD”.

Poinformował również o zainteresowaniu Krajowej Administracji Skarbowej działkowcami, którzy przy zbyciu/nabyciu praw do dzierżawy działek w ROD czy na pewno odprowadzają należyty podatek.

Podkreślił, że niektóre organa administracji rządowej i samorządowej używają określenia „sprzedaż działki” a tak nie powinno się określać gdyż w świetle prawa działkowiec zbywa prawo do użytkowania i otrzymuje rekompensatę za infrastrukturę nasadzenia.

Nawiązał również do sprawy uzyskiwania pozwolenia na wycięcie drzew owocowych na terenach ROD, które wg stanowiska Marszałka Województwa Małopolskiego są obszarami użyteczności publicznej. Takie stanowisko jest nie zgodne z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych i Jednostka Krajowa wydała w tej sprawie komunikat z wyjaśnieniem.

Kończąc swoje wystąpienie przypominał, że Krajowy Zarząd PZD w dniu 14 czerwca 2021 roku wydał bardzo ważny komunikat w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym. Zwrócił uwagę, że niezależnie od obowiązujących restrykcji, istnieje bezwzględny obowiązek organizowania i przeprowadzenia WZ/KD zgodnie z zasadami wynikającymi ze Statutu PZD.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski poinformował, że w sierpniu 2020 roku w wyniku przeprowadzonej przez Jednostkę Krajową PZD kontroli działalności Okręgowego Zarządu Pomorskiego, Prezes Okręgu Józef Matwies na ręce Przewodniczącego złożył pisemną rezygnację z członka Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i członka Krajowej Rady PZD. Rezygnacja została tego samego dnia przesłana do Prezesa Polskiego Związku Działkowców. Od tamtej pory prowadzenie Okręgu przejął Pan Mieczysław Kamiński. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdził, że Pierwszy Wiceprezes Okręgu w tym całym okresie swoje statutowe obowiązki wypełniał godnie i z należytą starannością, za co należą mu się słowa uznania. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD rekomenduje Okręgowej Radzie Pomorskiej PZD wybór Pana Mieczysława Kamińskiego na Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD przedstawił:

 • Protokół z badania bilansu i sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD na dzień 31 grudnia 2020 roku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie i zatwierdzenie rzeczowego bilansu i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,
 • Protokół z badania preliminarzy finansowych na 2021 rok sporządzonych przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD, stwierdzając, że preliminarze te zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi Jednostki Krajowej PZD i kwalifikują się do zatwierdzenia przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku,
 • Ocenę działalności i planu pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku dokonaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Gdańsku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o:

- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku,

- przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Okręgu za 2020 rok,

 • Protokół z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD za okres 01.01-31.12.2020 rok. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z kompetencją zawartą w § 115 ust.3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o zatwierdzenie:

- zbiorczej dokumentacji finansowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku,

-zbiorczych preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2021 rok.

 

W dalszej części posiedzenia Pierwszy Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD nawiązał do Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego wnosząc o jego uchwalenie.

Uwzględniając wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej w głosowaniu jawnym wybrali Mieczysława Kamińskiego na Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Przed podjęciem uchwał w dyskusji udział wzięli: Leszek Kucharek, Mirosław Edmund Masiel, Franciszek Potulski, Tadeusz Rojek, Bogusław Dąbrowski, Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Wojciech Pera, Mieczysław Kamiński, Jan Dyjak, Marzena Kolmer i Danuta Sompolińska.

Na poruszane problemy i pytania dotyczące funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, Okręgu Pomorskiego PZD, działań Zarządów ROD i funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, odbywania WZ/KD w roku 2021 szczegółowych udzielali odpowiednio:

* Pan Piotr Gadzinowski Skarbnik Polskiego Związku Działkowców,

* Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

* Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jarosław Parus przedstawił n/w projekty uchwał, w tym:

- dwie w sprawie wygaśnięcia mandatu Członka Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców przez Józefa Matwiesa i Leonarda Niewińskiego,

- w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD przez Leonarda Niewińskiego,

- dwie w sprawie dokooptowania Grzegorza Drozdowskiego i Wojciecha Sowy do składu Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działowców w Gdańsku,

- w sprawie dokooptowania Grzegorza Drozdowskiego do składu Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku i wyboru Sekretarza Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku,

- w sprawie dokooptowania Franciszka Potulskiego do składu Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z realizacji Planu Pracy za rok 2020,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku za rok 2020,

- w sprawie przyjęcia Otwartego Planu Pracy Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców i Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku na rok 2021,

- w sprawie zintensyfikowania działań wobec samorządów lokalnych celem uzyskania tytułu prawnego do gruntów ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,

- w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku na rok 2021,

- w sprawie przyjęcia kierunku działań dotyczących studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

- w sprawie zmiany składu komisji problemowych Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku.

 

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku w głosowaniu jawnym przy frekwencji wynoszącej 82% podjęła wszystkie uchwały.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD zapoznał uczestników posiedzenia z pismami Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.06.2021 r, które wpłynęły w dniu 18 czerwca 2021 roku do Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD a dotyczącymi skargi dwóch delegatów na bezprawne działania Krajowej Rady PZD oraz na procedowanie i przebieg X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku odbytego w dniu 14.09.2019 roku. Prezydent Miasta Gdańska w obu przypadkach nie stwierdziła naruszeń prawa.

 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria