Spotkanie związane z likwidacją części ROD „Zielony” w Gdyni w Urzędzie Miasta - 26.10.2021

2610.2021

W dniu 22 października br. w Urzędzie Miasta Gdyni zorganizowane zostało spotkanie związane z likwidacją części ROD „Zielony” w Gdyni pod budowę drogi pn. „Jana Nowaka-Jeziorańskiego”.

 

W spotkaniu uczestniczyli Pan Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni wraz
z Panem Jakubem Ubych – Radny Miasta Gdyni, Pan Leszek Kucharek – Prezes Zarządu ROD „Zielony”, przedstawiciele Okręgu Pomorskiego w Gdańsku: Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD, członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Pani Leonarda Półgęsek oraz Pani Krystyna Łukasiewicz, pracownicy Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pani Urszula Kasperkiewicz oraz Pan Marcin Matyszkiewicz, Pan Władysław Kurchan – Przewodniczący Gdyńskiego Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni, a także prezesi gdyńskich ogrodów wraz z działkowcami. W spotkaniu uczestniczył również były Przewodniczący Gdyńskiego Kolegium Prezesów Zarządów ROD. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył adwokat reprezentujący interesy mieszkańców których budynki mieszkalne znajdują się w bezpośredniej lokalizacji z planowaną drogą.

 

Spotkanie otworzył Pan Wojciech Szurek, który poprosił zebranych gości
o przedstawienie sentencji problemu w jakim obecnie znalazł się ROD „Zielony” w Gdyni.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu ROD „Zielony” przedstawiając Prezydentowi Miasta Gdyni informacje powzięte przez działkowców związane z budową drogi. Prezydent Miasta Gdyni poinformowany został o ogromnym zaniepokojeniu i zbulwersowaniu działkowców objętych planowaną inwestycją prowadzoną przez włodarzy miasta. Pan Leszek Kucharek dodatkowo poinformował, że przedmiotowa inwestycja podzieli ogród na pół, a w ostateczności może doprowadzić do jego likwidacji.

 

Po wysłuchaniu wypowiedzi Prezesa Zarządu ROD „Zielony” głos zabrał Pan Wojciech Szurek, który poinformował, że prowadzona inwestycja związana z budową drogi zatwierdzona została w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w 2004 r. Plany związane z rozwojem miasta zatwierdzone zostały blisko 20 lat temu, a planiści zaangażowani w to zadanie kreślili schematy, które wydawały się najbardziej korzystne z punktu widzenia obowiązującego okresu. Prezydent Miasta podkreślił, że planowanie i wykonanie inwestycji są zadaniami dalekosiężnymi i nie można określić czasu w jakim zostanie dana inwestycja wykonana. Dodatkowo Pan Wojciech Szurek poinformował, że nie jest zainteresowany budową drogi, która może doprowadzić do podziału ogrodu. Ponadto wyraził chęć, aby ponownie planiści Miasta, pochylili się nad przedmiotowym problemem i jeśli będzie możliwość wykonania inwestycji związanej z budową drogi w innej lokalizacji, zostanie ona zrealizowana. Natomiast w przypadku braku możliwości wykonania drogi na granicy (w sąsiedztwie) ROD „Zielony”, inwestycja zostanie zrealizowana w kształcie przyjętym zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w 2004 r.

  

Jednocześnie Pan Wojciech Szczurek poinformował, że budowa drogi nie będzie prowadzona w najbliższych okresie tj. 6-8 lat. Wobec czego wskazany okres należy przeznaczyć na rozmowy pomiędzy Urzędem Miasta Gdynia, a przedstawicielami PZD.
W rozmowach uczestniczyć powinni działkowcy zagrożonych działek, którzy wypracują najkorzystniejsze rozwiązania dla obu stron z zachowaniem zapewnienia przestrzegania przepisów związkowych.

Dodatkowo Pan Wojciech Szczurek wyraził chęć organizacji spotkań i rozmów na każdym etapie prowadzonych prac z przedstawicielami PZD. W tym celu wyznaczył łącznika Pana Jakuba Ubych – Radnego Miasta Gdyni związanego z dzielnicą Wiczlino do bezpośrednich kontaktów w powyższej sprawie.

Pan Wojciech Szczurek poinformował że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie z patowej sytuacji dla obu stron. W tym celu przekazał do właściwych referatów Urzędu Miasta Gdyni, aby właściwi pracownicy urzędu ponownie rozpatrzyli przedmiotową sprawę i znaleźli najwłaściwsze rozwiązania w spornej inwestycji. Dodatkowo Prezydent Miasta zaproponował przedstawicielom PZD spotkanie na przełomie marca 2022 r. w celu przedstawienia wyników z podjętych działań Urzędu Miasta Gdyni związanych z budową drogi. W trakcie spotkania głos zajął również mecenas reprezentujący mieszkańców okolicznych budynków mieszkalnych, który ma dostarczyć od mieszkańców zagrożonych budową drogi petycje o jej zaniechaniu. Spotkanie zakończyło się zadowoleniem z wypracowanych działań po obu stronach. Na zakończenie spotkania przedstawiciele PZD, wyrazili podziękowanie Panu Prezydentowi Miasta Gdyni za zorganizowanie spotkania i podjęciu ukierunkowanych działań.

Całość spotkania była rejestrowana przez firmę „Mewa Film” z Krakowa, która przygotowuje materiał poświęcony ogólnopolskiemu reportażowi o obecnej sytuacji w ogrodach działkowych. Powyższy reportaż zastanie wyemitowany przez TVP.

Grzegorz Drozdowski

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria