Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych przez zarządy ROD - 29.12.2021

2912.2021

Przypominamy, że zbliżają się terminy składania deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości. Powyższe deklaracje należy złożyć w następujących terminach:

● do 15 stycznia 2022 r. - w zakresie podatku rolnego,

● do 31 stycznia 2022 r. - w zakresie podatku od nieruchomości.

Deklaracje winny być złożone do urzędu miasta/gminy właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązek ten spoczywa na zarządach ROD, co wynika ze statutu PZD.

Związek w dalszym ciągu korzysta ze zwolnień podatkowych.

Jednakże, mimo powyższego zwolnienia, PZD obowiązany jest składać deklaracje, co wynika zarówno z ustawy o podatku rolnym (art. 6a ust. 9), jak i ustawy o podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 10).

Samych wniosków o zwolnienie Zarządy ROD nie muszą składać, gdyż zwolnienie zarówno z podatku rolnego, jak i z podatku od nieruchomości następuje z urzędu.

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria