Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 11 marca 2022 roku - 14.03.2022

1403.2022

W dniu 11 marca 2022 roku w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, której przewodniczył Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z jej Przewodniczącym Bogusławem Dąbrowskim.

Na początku posiedzenia Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu przedstawił członkom Okręgowej Rady Pomorskiej aktualną sytuację w Związku oraz przekazał szczegółowe informacje z odbytych w ostatnim czasie posiedzeń Krajowej Rady PZD oraz Krajowego Zarządu PZD.

Następnie omówił działania prowadzone w Okręgu Pomorskim PZD, związane głównie ze statutowym obowiązkiem odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczych lub Konferencji Delegatów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgu w 2022 r. Prezes Okręgu Pomorskiego przypomniał, że bardzo ważną rolę pełnią członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD będący tzw. „opiekunami” w przydzielonych ROD. Podkreślił, że na nich ciąży obowiązek czuwania nad właściwym przygotowaniem dokumentacji, organizacją i przebiegiem WZ/KD w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w roku bieżącym.

Następnie Prezes Okręgu Pomorskiego wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego wręczył zasłużonym działkowcom Jubileuszowy Medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”:

- Pani Elżbiecie Seneckiej,

- Panu Bogdanowi Grzeli,

- Panu Janowi Kowalskiemu,

- Panu Jerzemu Meggerowi.

 

 

 

Kolejnym punktem posiedzenia Okręgowej Rady, było przedstawienie „Sprawozdania z Działalności Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w 2021 roku. Jako pierwszy zabrał głos Mieczysław Kamiński przedstawiając zagadnienia zrealizowane w roku ubiegłym. Następnie Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego Dorota Rutkowska przedstawiła sprawozdanie Finansowe Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za 2021 r.

Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski przedstawił członkom Okręgowej Rady protokół z badania sprawozdania finansowego Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za 2021 rok oraz protokół z badania preliminarzy finansowych na 2022 rok a także przekazał dokonaną przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD ocenę działalności Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w 2021 roku. Poinformował, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD postawiła wnioski do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o przyjęcie, zatwierdzenie i uchwalenie przedstawionych sprawozdań. Przedstawione uczestnikom posiedzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku zostały przyjęte i zatwierdzone jednomyślnie przez Okręgową Radę Pomorską PZD w Gdańsku poprzez podjęcie stosownych uchwał.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Prezes Okręgu Pomorskiego PZD przedstawił Otwarty Plan Pracy Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w 2022 roku, który został przyjęty przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD i skierowany do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD z wnioskiem o jego uchwalenie. Podkreślił, że w ramach tego planu pracy realizowane będą tematy wynikające ze Statutu PZD jak również z realizacji funkcjonujących Programów PZD. Wdrożony Plan Pracy będzie obejmował m.in. działania związane z współpracą z organami samorządu terytorialnego, realizacją programów związanych z budową siedzib dla Zarządów ROD, nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin, czy też bioróżnorodności na działkach w ROD.

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto cztery uchwały Okręgowej Rady Pomorskiej PZD. Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw różnych.

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD

mgr  Grzegorz Drozdowski

 

Galeria