Świadomość zakazu spalania odpadów i palenia ognisk w ROD - 04.04.2022

0404.2022

Wraz z nadchodzącą wiosną, rozpoczyna się sezon prac na działkach w ROD. Dlatego przypominamy, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odbywać się może wyłącznie w specjalnych instalacjach i urządzeniach – spalarniach. Poza spalarnią, jedyną dopuszczalną formą przetwarzania odpadów zielonych jest prowadzenie kompostownika na potrzeby własne (zgodnie z § 42 ust.1 Regulaminu ROD działka musi być wyposażona w kompostownik). W świetle obowiązku wyposażenia działki w kompostownik i kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, w szczególności roślin, wypalanie na terenie ROD teoretycznie nie powinno w ogóle występować.

Spalania części roślin i wypalania traw zakazują  przepisy Regulaminu ROD, a także przepisy miejscowe w gminach, ale działkowcy wciąż  mają zbyt małą świadomość w tym zakresie i w dalszym ciągu napływają skargi w tej sprawie z Urzędów Dzielnic i Gmin.

Mimo wielokrotnego przypominania, zakaz  jest notorycznie naruszany przez działkowców, a powstające przy spalaniu kłęby dymu i zapach wpływają na bezpieczeństwo i jakość życia użytkowników sąsiednich działek oraz osób mieszkających w sąsiedztwie ROD. Łamanie zakazu stanowi naruszenie Statutu PZD i Regulaminu ROD w zakresie podstawowych obowiązków działkowca i członka PZD, uderzając w dobre imię i wizerunek PZD.

Związek buduje pozytywne relacje z lokalną społecznością i buduje wizerunek PZD jako organizacji ekologicznej i przyjaznej środowisku naturalnemu. Służą temu m.in. programy  przyrodnicze PZD: „Otwarty Programu Klimatyczny PZD”, „Bioróżnorodność na działkach w ROD” oraz „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Dlatego też, podejmowanie działań, których negatywne skutki odczuwalne są nie tylko dla mieszkańców, ale i przyrody, negatywnie wpływają na te relacje i powodują niechęć do działkowców i ROD.

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń, naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym nie tylko mandatem do 500 zł, ale zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach również karą grzywny albo aresztu.

Należy pamiętać nie tylko o przepisach związkowych oraz miejscowych, które  nakładają dotkliwe kary za spalanie na terenie ROD, ale także o:

  • realnym zagrożeniu pożarowym (szczególnie w czasie upałów)
  • negatywnym wpływie spalania na florę i faunę glebową (spalanie pozostałości roślin, całkowicie niszczy życie mikrobiologiczne oraz cenne związki i połączenia organiczno-mineralne, odpowiedzialne za powstawanie próchnicy glebowej).
  • potęgowaniu zanieczyszczeń powietrza i efektu smogu na terenie gmin.

W procesie spalania do atmosfery dostają się duże ilości pyłów zawieszonych (PM2,5 i  PM10), które mają bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Poza tym  podczas spalania na otwartym powietrzu odpadów komunalnych, zawierających tworzywa sztuczne tj. plastikowe butelki czy opakowania po jogurtach, powstają dioksyny, czy jedne z najbardziej toksycznych substancji w przyrodzie: powodują cukrzycę, choroby nowotworowe, zmiany hormonalne, upośledzają system odpornościowy, mogą również zaburzać rozwój płodu.

  • zagrożeniu dla samochodów i pieszych poruszających się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodów, wokół których roznosi się dym.
  • kreowaniu niekorzystnej opinii wśród społeczności i władz lokalnych w konsekwencji zadymionych ogrodów.

Współodpowiedzialność za rozwój rodzinnych ogrodów działkowych i stan środowiska, wymaga zmiany mentalności działkowców i ich szybkiej reakcji. Trzeba uzmysłowić sobie, że podstawą dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego, ale i naszej przyszłości na Ziemi jest takie kształtowanie warunków korzystnych dla zdrowia i wypoczynku, by przede wszystkim chronić środowisko przyrodnicze, zasoby naturalne i choćby w skali lokalnej niwelować skutki zmian klimatu.

 

AM/MA

Galeria