Postępowanie z śmieciami w Gdyni

1903.2013

Do Miasta Gdyni z pytaniami dotyczącymi gospodarki odpadami zwrócili się zarówno Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku jak i Kolegium Prezesów z Gdyni. Zgodnie z odpowiedzią Urzędu Miasta Gdyni:

Aktualnie, na gruncie nowych przepisów mogę poinformować, iż Rodzinne Ogrody Działkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach tzn. podpisywać indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbieranie odpadów komunalnych. Umowa musi uwzględniać odbieranie odpadów w sposób selektywny. Zasady zbierania odpadów na terenie Gdyni zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 1997 roku. Obowiązek ten właściciel nieruchomości może zrealizować w dowolny sposób: kupując pojemniki lub dzierżawiąc je od zewnętrznej firmy. Aktualnie powszechne jest dzierżawienie pojemników od firmy, która odbiera odpady.W umowie na odbieranie odpadów określa się, że firma podstawia pojemniki, a właściciel nieruchomości za ich użytkowanie płaci dzierżawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po 1.07.2013 r. sytuacja w tym zakresie pozostała identyczna. Za mycie pojemników, a więc utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 odpowiedzialny właściciel nieruchomości. Podobnie jak wyposażenie nieruchomości w pojemniki, mycie pojemników można w drodze umowy zlecić firmie, która dostarcza pojemniki.

W przypadku osób, które wbrew zasadom zamieszkują na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, będą one traktowane jak każdy inny mieszkaniec prowadzący gospodarstwo domowe i rozliczane na tych samych zasadach. Osoby te winny złożyć deklarację, której wzór określa uchwała Rady Miasta, a następnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wnosić stosowną opłatę bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni bez pośrednictwa Zarządów ROD. Osoby takie będą również zobowiązane do zapewnienia we własnym zakresie pojemników na odpady, które będą opróżniane przez firmę wyłonioną w przetargu i opłacaną przez miasto.

Naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni