II posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku 14 czerwca 2022 - 15.06.2022

1506.2022

W dniu 14 czerwca 2022 roku w Sali szkoleniowej Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, której przewodniczył Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD uczestniczyła Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Na początku posiedzenia Prezes Okręgu powitał Pana Sławomira Rybickiego Senatora RP oraz Pana Lecha Jarockiego działkowca z ROD im. Jana Sobieskiego w Gdańsku.

Następnie Prezes Okręgu Pomorskiego wraz z Wiceprezesem i Skarbnikiem Okręgu w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego wręczyli Panu Senatorowi Sławomirowi Rybickiemu Jubileuszowy Medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”.

Ten sam medal został wręczony zasłużonym działkowcom: Pani Sabinie Chinalskiej, Pani Reginie Zajkowskiej i Panu Stanisławowi Jaruzelowi.

Pan Lech Jarocki z ROD im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku otrzymał list gratulacyjny i nagrodę rzeczowa od Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD. Pan Lech Jarocki wykazał się obywatelską postawą polegającą na uniemożliwieniu kradzieży na działkach. „Pana działanie związane z tzw. „Obywatelskim Zatrzymaniem” i przekazaniem Policji zasługuje na pochwałę, szacunek i uznanie. Składając gratulacje Prezes Okręgu pokreślił, że postawa działkowca członka zwyczajnego PZD jest inspiracją i wzorem do naśladowania”.

Następnie głos zabrał Pan Sławomir Rybicki Senator RP, który podziękował za wyróżnienie. Jednocześnie zapewnił, że rozumie ruch działkowy i zawsze będzie w miarę swoich możliwości go wspierał.

Prezes Okręgu zapoznał członków Okręgowej Rady Pomorskiej z aktualną sytuacją w Związku oraz przekazał informacje z odbytych w ostatnim czasie posiedzeń Krajowej Rady PZD oraz Krajowego Zarządu PZD.

Pan Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu i Pan Marcin Matyszkiewicz Starszy Inspektor ds. terenowo prawnych Okręgu Pomorskiego zapoznali członków Okręgowej Rady z tematem: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w formie grantów organizowane przez Jednostkę Krajową i AR i MR. Udzielali odpowiedzi na pytania, wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Przewodnicząca Komisji ds. walnych zebrań i konferencji delegatów Pani Leonarda Bachar-Kowalska przedstawiła ocenę z odbytych Walnych Zebrań Sprawozdawczych i Konferencji Delegatów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Okręgu w 2022 r. Podkreśliła, że część zebrań była przeprowadzona w burzliwej atmosferze. Działkowcy mieli pretensje do Zarządów ROD, że ich zdaniem są za wysokie opłaty za wywóz śmieci. Na wielu zebraniach zadawano pytania dlaczego były zablokowane konta ROD, czy to nie wpływa na bezpieczeństwo finansów ogrodów. Pretensje działkowców w stosunku do Zarządów ROD, że tolerują zamieszkiwanie przez okres zimy na działce i tym samym występuje duże zużycia energii eklektycznej. Niszczenie infrastruktury ogrodowej i działek przez stada dzików i brak skutecznej reakcji instytucji za to odpowiedzialnych (przerzucania odpowiedzialności między instytucjami). Niepokój działkowców spowodowany, co do dalszego losu ich działek i ogrodów, którzy dowiadują się „pocztą pantoflową” o ewentualnych planowanych inwestycjach na terenie ROD. Na wielu WZ/KD padały pytania do osób obsługujących dotyczące:

- wsparcia finansowego ROD przez jednostki samorządowego terytorialnego,

- przyczyn zablokowania kont w wielu ogrodach i braku odpowiedzi z Krajowego Zarządu PZD,

- realizacji programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w formie grantów organizowane przez Jednostkę Krajową i AR i MR,

- koniecznych zmian w treści Statutu PZD

           

Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przedstawiła członkom Okręgowej Rady „Protokół z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD za okres 01.01 -31.12.2021 rok”. Poinformowała, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 115 ust.3 Statutu PZD postawiła wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o zatwierdzenie:

- zbiorczej dokumentacji finansowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dzień 31 grudnia 2021 roku,

- zbiorczych preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2022 rok.

 

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto cztery uchwały Okręgowej Rady Pomorskiej PZD:

  1. Uchwałę Nr 23/VI/2022 – w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Pana Brunona Raulin w związku ze złożoną pisemną rezygnacją.
  2. Uchwałę Nr 24/VI/2022 – w sprawie kooptacji członka Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Pana Andrzeja Łockiewicza.
  3. Uchwałę Nr 25/VI/2022 – w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.
  4. Uchwałę Nr 26/VI/2022 – w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw różnych.

 

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

Galeria