III posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku - 20.12.2022

2012.2022

W dniu 16.12.2022 r. odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady Pomorskiej uczestniczyli:

  • Pan Piotr Gadzikowski Skarbnik PZD,
  • Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Obrady otworzył i prowadził dr inż. Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD. Frekwencja na posiedzeniu wyniosła 87%. Tematami posiedzenia były: kampania sprawozdawcza w ROD, realizacja programu grantowego pn. Pozyskanie grantów w związku z realizacją programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR”.

Pan Adam Liszczewski Przewodniczący Rady OPZZ województwa pomorskiego w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” przedstawił założenia ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Zachęcał do poparcia tej inicjatywy obywatelskiej.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD przedstawił sprawy omawiane na XVI i XVII posiedzeniu Krajowej Rady PZD. Zapoznał członków Rady z podjętymi uchwałami przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD, które były podjęte na ostatnich posiedzeniach.

Skarbnik PZD przekazał pozdrowienia od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego dla wszystkich działaczy społecznie wykonujących swoje statutowe obowiązki.

Następnie poinformował członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD o sprawach procedowanych i omawianych na posiedzeniach przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD w ostatnim czasie. Udzielił odpowiedzi na pytania zadawane przez członków ORP. Przedstawił powody dlaczego Krajowa Rada PZD przedłużyła Kadencję Organów Statutowych Związku o jeden rok.

Zapoznał członków ORP PZD z efektami jakie osiągają Zarządy ROD  uczestniczące w programie grantowym ogłoszonym przez ARiMR. Podkreślił, że do dnia dzisiejszego zostało złożonych wniosków o granty na kwotę 60 mln. Wyjaśnił z jakich powodów Krajowa Rada podjęła uchwałę w sprawie zwiększenia partycypacji do 12 gr. za m2. W swoim wystąpieniu zapoznał ze stanowiskiem Jednostki Krajowej w sprawie wjazdu działkowców samochodami na ogrody oraz przestawił batalię Związku o bonifikaty na energię elektryczną dla działkowców.

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD Pan Andrzej Łockiewicz w swoim wystąpieniu:

- zapoznał członków Rady z odpowiedzią Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD skierowaną do Krajowego Zarządu PZD na wydane zalecenia pokontrolne,

- omówił podstawy prawne i zasady składania wniosków o grant przez Zarządy ROD  w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR”,

a następnie poinformował, że w Okręgu Pomorskim we współpracy z Oddziałem Regionalnym ARiMR w Gdyni doprowadzono do podpisania umów o granty z 11 ROD na łączną kwotę 1 152 812,86 zł, w ramach Programu PZD i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych” (w I, II, III, IV, V turze). Ponadto w V turze czekają na weryfikację wnioski 2 ROD o łącznej wartości 200 000,00 zł oraz 1 „wniosek zbiorowy” Okręgu Pomorskiego, w którym ujęte są 14 ROD na łączną kwotę 1 438 219,00 zł. Z informacji otrzymanych wynika, że te wnioski przeszły ocenę merytoryczną i czekają na podpisanie umów. W VI turze wnioski o granty złożyły 3 ROD o łącznej wartości 300 000,00 zł oraz 3 „wnioski zbiorowe” Okręgu Pomorskiego, w którym ujęte są 81 ROD na łączną kwotę 6 589 564,22 zł.

Zaapelował, za pośrednictwem członków Rady do tych Zarządów ROD, które dotychczas nie złożyły jeszcze wniosków, o ubieganie się o granty z Programu PZD i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Pani Leonarda Bachar-Kowalska Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD, Przewodnicząca Komisji ds. sprawdzania dokumentacji z WZ/KD  szczegółowo odniosła się do odbytych w 2022 roku Walnych Zebrań Sprawozdawczych Członków PZD w ROD/Konferencji Delegatów.

W ramach kolejnych punktów obrad Prezes Okręgu odniósł się do odbytych w dniu 3 września 2022 roku Okręgowych Dni Działkowca w Chojnicach z udziałem około 250 działaczy i działkowców, w których wziął udział m.in. Pan Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski, Pan Arseniusz Finster Burmistrz Chojnic współorganizator uroczystości oraz zaproszeni Włodarze Władz Rządowych i Samorządowych.

W trakcie uroczystości podsumowano Okręgowe Konkursy: Okręgowy Konkurs Fotograficzny „ Działka w Obiektywie”.  „Najpiękniejsza działka w ROD 2022”, Konkurs  pn. „Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy w 2022 roku”, Konkurs pn. „Kronika ROD”,  „Wzorowa Działka 2022r.”  Szczególne słowa uznania Prezes Okręgu Pomorskiego złożył Laureatowi konkursu „Najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy w 2022” w Okręgu Pomorskim i Laureatowi w Konkursie Krajowym PZD – ROD „Zielony” Gdynia oraz Pani Teresie Błachowiak działka Nr 80 w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego Gdynia która zdobyła I miejsce w Krajowym Konkursie „Najładniejsza działka”.   

W dyskusji nad tematami obrad wzięli udział  członkowie Okręgowej Rady poruszając następujące tematy: przyznawania prawa do użytkowania obcokrajowcom, składanie wniosków o granty, przechodzenie ROD do OFK.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD ustosunkował się do spraw poruszanych przez członków Rady oraz odpowiedział na zadane pytania. Zaapelował do członków ORP, którzy są opiekunami ogrodów aby jak najwcześniej skontaktowali się z Prezesami Zarządów ROD i pomogli przygotować niezbędne dokumenty do sprawnego przeprowadzenia WZ/KD. Kolejny raz zwrócił się z apelem do Zarządów ROD, aby korzystać z Programu DGCS PZD System oraz przystępować do działających w Okręgu Ośrodków Finansowo-Księgowych.

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku podjęła jednogłośnie n/w uchwały:

Dwie uchwały personalne oraz jedną uchwałę w sprawie opiekunów ROD.

Kończąc posiedzenie Prezes Okręgu złożył wszystkim uczestnikom posiedzenia serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD

Jarosław Parus

Galeria