Informacja o szkoleniu osób obsługujących Walne Zebrania Sprawozdawcze w ROD Okręgu Pomorskiego PZD.

1801.2023

W dniu 17 stycznia 2023 r. w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się  szkolenie dla osób obsługujących Walne Zebrania Sprawozdawcze z ramienia Okręgu Pomorskiego PZD.

 

Szkolenie rozpoczął Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego, który przywitał uczestników szkolenia a następnie omówił następujące zagadnienia:

 1. Rola opiekunów podczas przygotowania Zarządu ROD do przeprowadzenia WZ/KD.
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na WZ/KD.
 3. Jak należycie opracować i złożyć sprawozdanie z obsługi WZ/KD.

 

Pan Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu Pomorskiego w swoim wystąpieniu poruszył następującej zagadnienia:

 1. Wybór i właściwe przygotowanie przewodniczącego WZ/KD jako ważny element ułatwiającym sprawne przeprowadzenie zebrania.
 2. Obowiązek terminowego składania sprawozdań z obsługi.
 3. Obowiązkowego składania dokumentacji przez Zarządy ROD.

Pan Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu poruszył problematykę inwestycyjną. Podkreślił, że właściwe przygotowanie inwestycji/remontów  zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZD  jest gwarancja ich właściwej realizacji.

 

Pani Leonarda Bachar – Kowalska Przewodnicząca Komisji do sprawdzana dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczych  przypominała najczęstsze błędy jakie występowały w uchwałach podejmowanych na WZ/KD. Szeroko omówiła również braki jakie występują w nadsyłanych dokumentach z odbytach WZ/KD.

Pan Andrzej Łockiewicz przypominał, że od 1 stycznia 2023r. Jednostka Krajowa PZD i Okręg Pomorski PZD będą komunikować się z Zarządami ROD tylko poprzez maile służbowe, które założyła Jednostka Krajowa PZD. Przypominał również o obwiązujących dokumentach normatywnych związanych z funkcjonowaniem ROD w 2023r.;

 1. Uchwałą Nr 1/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022r w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.
 2. Uchwałą Nr 2/XVI/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 listopada 2022r w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finasowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych..
 3. Uchwałą Nr 3/XVII/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 grudnia 2022r w sprawie interpretacji regulaminu ROD.
 4. Uchwała Nr 1/2023 Krajowego Zarządu PZD w sprawie przyjęcia wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań.
 5. Uchwałą Nr 316/11/2022 Okręgowego Zarządu Pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z dnia 29listopada 2022r. w sprawie wyznaczaniu terminu składania przez ROD Okręgu Pomorskiego w Gdańsku sprawozdań finansowych za rok 2022.

  Zapoznał również ze stanowiskiem Krajowego Zarządu PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023.

  Następnie prowadzący szkolenie odpowiedzieli na zadane pytania i zgłaszane problemy występujące w toku obsługi WZ/KD.

  Na zakończenie szkolenia Prezes Okręgu Pomorskiego podkreślił jak ważna i odpowiedzialna  rola ciąży na obsługujących WZ/KD.

  Andrzej Łockiewicz

  Dyrektor biura

Galeria